• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 9

    Hôm nay: 378

    Đã truy cập: 510894

Quán triệt, triển khai các văn bản về công tác tổ chức, cán bộ và nghiệp vụ đảng viên

Sáng 7/8, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản về công tác tổ chức, cán bộ và nghiệp vụ đảng viên. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai Quyết định số 580, ngày 2/7/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Quyết định số 581,  ngày 2/7/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Theo đó, Quyết định số 580 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định chung về nội dung quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ đó là: Quyết định chủ trương thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển giao, chia tách, giải thể các đơn vị hành chính, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Phê duyệt đề án, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức khối cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện. Tuyển chọn, tiếp nhận, bố trí, phân công, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức và phân cấp quản lý cán bộ.

Quyết định số 581 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định chung về phạm vi, đối tượng điều hành; nguyên tắc bổ nhiệm cán bộ; trách nhiệm và thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ. Quyết định này cũng nêu rõ thời hạn và điều kiện bổ nhiệm cán bộ; quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh; quy trình bổ sung cán bộ lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc; bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; điều hành và biệt phái cán bộ; thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức; tham mưu, thẩm định, xem xét, quyết định đối với cán bộ diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Các đại biểu cũng được nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy giới thiệu Chỉ thị số 05, ngày 28/5/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của các văn bản đối với công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đảng viên; đồng thời nêu lên thực trạng, những khó khăn trong công tác phát triển Đảng viên, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm để tạo nguồn phát triển Đảng viên tại Đảng bộ mình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp hợp lý của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo Quy định về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để khẩn trương ban hành, tổ chức triển khai thực hiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quyết định số 580 về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, Quyết định số 581 về Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, có sự kế thừa, phát triển và tích hợp nhiều quyết định liên quan về công tác tổ chức, cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy các khóa trước đây, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện cho việc tổ chức triển khai thực hiện.

Quá trình xây dựng các văn bản lần này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, lấy ý kiến của các ban, sở, ngành, địa phương liên quan nhiều lần. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã dành thời gian thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến cụ thể trước khi ban hành. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: việc xây dựng và ban hành các quy định mới lần này, sẽ góp phần hoàn thiện thể chế, xiết chặt quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác cán bộ từ khâu đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đến bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: trên cơ sở các nội dung quán triệt tại hội nghị hôm nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần nhận thức thật đầy đủ, quán triệt thật sâu sắc nội dung các quy định, chỉ đạo mới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đặc biệt là những nội dung cốt lõi và vấn đề mới liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, nghiệp vụ đảng viên, để khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoặc ban hành mới các văn bản của cấp mình và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ. Quá trình thực hiện cần lưu ý, các quy định, chỉ thị mới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần này phải được thực hiện đồng bộ với các quy định khác của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ, về phát triển đảng viên; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Chương trình trọng tâm “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ.

 

Nhắc lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Thanh Hóa suốt 91 năm xây dựng, trưởng thành và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phát triển Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị: ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với việc thực hiện Công văn số 65, ngày 29/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới nhiệm kỳ 2020-2025; xác định rõ lộ trình từng năm, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải quán triệt sâu sắc công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng; đồng thời phải nắm vững phương châm “phát triển Đảng là trọng chất hơn lượng”. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quan tâm sâu sát hơn nữa đối với công tác tổ chức, cán bộ, đặc biệt là công tác xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, Ban thường vụ cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng một cách phù hợp; xác định rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, từng cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông” với phương châm “Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc ấy”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới là rất nặng nề, song cũng rất vinh quang. Thực tiễn phía trước đang đòi hỏi Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết tâm phải cao hơn nữa, hành động phải quyết liệt hơn để thực hiện cho được các mục tiêu, nhiệm vụ mà cấp ủy đã tin tưởng giao phó./.

Đức Đồng – Hồng Thư/ Bản tin Thời sự tối TTV 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa