• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 12

    Hôm nay: 326

    Đã truy cập: 510842

Chức năng, nhiệm vụ

Căn cứ Điều lệ, được Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa ( gọi tắt là Liên hiệp hội) thông qua, Liên hiệp hội Thanh Hóa có những chức năng, nhiệm vụ sau đây:
I. Chức năng
1. Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ ở trong tỉnh, trí thức khoa học và công nghệ ngoài tỉnh, trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài; điều hòa, phối hợp hoạt động của các hội thành viên, các trung tâm trực thuộc.
2. Làm đầu mối giữa các hội thành viên với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức khác trong tỉnh nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động của Liên hiệp hội Thanh Hóa.
3. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, hội thành viên, của trí thức khoa học và công nghệ Thanh Hóa.
II. Nhiệm vụ
1. Cũng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các hội thành viên.
2. Tham gia xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc  sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo:
- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ tham gia hoạt động hội; phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân; tổ chứcvà hướng dẫn phong trào quần chúng tiến quân và khoa học và công nghệ
- Tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biên, giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chương trình, kế hoạch, chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, xây dựng pháp luật, tăng cường cũng cố an ninh-quốc phòng; tham gia giám sát độc lập đối với các đề tài, công trình quan trọng của tỉnh.
- Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh và tham gia toàn quốc, tham gia Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt nam trên địa bàn tỉnh, tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.
- Tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh.
- Tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh.
3. Thực hiện công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ:
- Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp.
- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
- Vận động trí thức khoa học và công nghệ người Thanh Hóa ở tỉnh ngoài, nước ngoài tham gia công cuộc xây dựng quê hương.
- Tạo điều kiện nâng cao trình độ nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của những người làm công tác khoa học và công nghệ.
4. Thực hiện vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa:
- Phối hợp với các tổ chức thành viên khác của MTTQ tỉnh triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Phản ánh nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh nhà với Tỉnh ủy, HĐND, UBND và MTTQ tỉnh.
- Tham gia đấu tranh bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh, vì tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa các dân tộc.
5. Tăng cường hợp tác với các hội, các tổ chức phi chính phủ của các nước, tham gia các hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa