• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 2

    Hôm nay: 18

    Đã truy cập: 585058

Chức năng, nhiệm vụ

       Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (gọi tắt là Liên hiệp hội), Liên hiệp hội có những chức năng, nhiệm vụ sau đây:

       I. Chức năng

       1. Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài; điều hoà, phối hợp và hướng dẫn hoạt động của các hội thành viên.

       2. Làm đầu mối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức hoạt động hợp pháp khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động của Liên hiệp hội và xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức.

       3. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên, của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa.

       II. Nhiệm vụ

       1. Xây dựng và phát triển tổ chức:     

       a) Thực hiện công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức;

       b) Điều hòa, phối hợp và trợ giúp hoạt động của các thành viên của Liên hiệp hội.

       2. Vận động trí thức khoa học và công nghệ:

      a) Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của công dân, tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đặc biệt là trí thức trẻ;

      b) Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ;

      c) Vận động trí thức khoa học và công nghệ tham gia các hoạt động cụ thể, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng phát triển tỉnh Thanh Hóa;

      d) Tạo điều kiện nâng cao trình độ nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

       3. Tổ chức thực hiện các hoạt động:

       a) Đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội, nhất là về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức;

       b) Chủ động đề xuất tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án quan trọng;  

       c) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu;

       d) Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, Phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ, tham gia xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

       đ) Tổ chức, hướng dẫn và khuyến khích phong trào lao động sáng tạo của quần chúng trong hoạt động khoa học và công nghệ;

       e)  Tham gia phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và các hoạt động xã hội khác.  

       4. Thực hiện vai trò thành viên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa:

       a) Phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường liên minh công nhân - nông dân - trí thức và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

       b) Phản ánh tâm tư, nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa;

       c) Tham gia đấu tranh bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh, góp phần xây dựng và củng cố tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa các quốc gia và dân tộc.

       5. Tăng cường hợp tác với các hội, các tổ chức phi chính phủ trong nước và ngoài nước, tham gia các tổ chức khoa học và công nghệ của khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

       6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa