• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 4

    Hôm nay: 663

    Đã truy cập: 603302

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

Ngày 13-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục ngày làm việc thứ hai, cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVIII) về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và cho ý kiến.

Các ý kiến đều đánh giá cao dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nêu lên những kết quả đạt được trong năm 5 thực hiện Nghị quyết, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nêu lên 5 bài học kinh nghiệm và đề ra 6 nhiệm vụ giải pháp để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao MTTQ và các đoàn thể trong thời gian qua đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và tham gia giải quyết được nhiều vấn đề phát sinh ở cơ sở, cũng như đã tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác giảm nghèo tại cơ sở, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội…

Phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, trong hoạt động đã thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội.

Cùng với việc đánh giá cao những kết quả đạt được, các ý kiến phát biểu đã tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện đó là: Một số cấp ủy, chính quyền đang còn xem nhẹ hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, còn tình trạng “khoán trắng” cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực cấp ủy; không triển khai ký kết phối hợp, nếu có ký kết cũng để đó. Nhiều tổ chức đoàn thể triển khai nhiều phong trào nhưng thiếu nguồn lực, thiếu duy trì, thiếu kinh phí thực hiện.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị MTTQ và các đoàn thể cần thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong việc giám sát, phản biện xã hội. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ...

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá rất cao quá trình chuẩn bị báo cáo tổng kết mà Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở những kết quả đạt được, tỉnh có chủ trương tổ chức tổng kết từ tỉnh đến cơ sở trong điều kiện phù hợp với tình hình.

Dự thảo Báo cáo đã được lấy ý kiến rộng rãi của nhiều cấp, nhiều ngành, nhất là các đồng chí lãnh đạo các đoàn thể, nên đã có những số liệu, nhận định, đánh giá đầy đủ, cung cấp một bức tranh toàn cảnh về việc thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong 5 năm qua.

Dự thảo báo cáo đã nêu lên những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nêu rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm. Đặc biệt, đã đề xuất được nhiều nhiệm vụ, giải pháp mới để tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khóa XVIII về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội không ngừng được nâng lên. Các cấp ủy đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể. Chính quyền các cấp đã tăng cường công tác phối hợp, bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc để MTTQ và các đoàn thể hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương.

MTTQ và các đoàn thể đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đã chủ động, tích cực đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, qua đó đã tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và từng địa phương, đơn vị.

Trong 5 năm qua, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể có nhiều tiến bộ. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân được quan tâm. Các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện được tăng cường. MTTQ và các đoàn thể đã tích cực vận động hỗ trợ, giúp đỡ, kịp thời động viên, thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ Nhân dân khi gặp thiên tai, lúc khó khăn, hoạn nạn, đặc biệt là trong công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19.

Hệ thống tổ chức cán bộ của MTTQ và các đoàn thể được củng cố, kiện toàn, bổ sung, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

5 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tinh ủy Khóa XVIII, với sự lãnh đạo của cấp ủy, hỗ trợ của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, MTTQ và các đoàn thể đã ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội, là cơ sở chính trị vững chắc của chính quyền các cấp và thể hiện ngày càng tốt hơn vai trò cầu nối trong việc củng cố, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền.

Bên cạnh việc đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số hạn chế, thiếu sót, đó là: Một số chỉ tiêu cụ thể mà nghị quyết đề ra chưa đạt. Việc chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết ở một số cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt, chưa sâu sát và có nơi thiếu quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho MTTQ và các đoàn thể hoạt động.

Về nội tại, MTTQ và các đoàn thể chưa tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Nội dung, phương thức hoạt động của một số đoàn thể, nhất là cơ sở còn lúng túng không rõ nội dung, không rõ việc. Một số MTTQ và các đoàn thể ở địa phương, đơn vị chưa bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong từng thời kỳ. Vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân còn một số mặt hạn chế. Chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ở một số cơ sở chưa đồng đều. Việc tập hợp đoàn viên, thanh niên, hội viên trong phát triển đoàn thể cho các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội tuy đã có nhiều chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thống nhất với các ý kiến thảo luận của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phải rà soát lại các chỉ tiêu mà Nghị quyết 02 đã đề ra và phải tiếp cận với những vấn đề mới hiện nay để có hướng xây dựng bộ chỉ tiêu mới để phấn đấu thực hiện. Những chỉ tiêu đã xây dựng chưa đạt thì phải phấn đấu đạt và phải đạt cao hơn. Đối với những vấn đề mới nảy sinh cần phải lượng hóa thành các chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện bằng được. Theo đó, phải tiếp tục quán phát hiện và nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị về vị trí, vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tình hình mới.

Tăng cường nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị trong thực hiện nhiệm vụ. Phát huy chức năng, nhiệm vụ để giải quyết tốt mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ, trong đó xác định công tác Mặt trận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là bộ phận quan trọng và thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội bằng những định hướng, bằng chủ trương, bằng nghị quyết, bằng quy chế làm việc và bằng công tác cán bộ; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Mặt trận, các đoàn thể tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội...

Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp xúc, giải quyết các công việc của Nhân dân. Chính quyền các cấp phải tạo điều kiện để MTTQ thực hiện tốt công tác vận động Nhân dân; chú trọng vai trò tư vấn, phản biện và giám sát, góp ý của Mặt trận trong triển khai thực hiện các chương trình, các dự án quan trọng của địa phương.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của huyện, của xã, trên cơ sở đó phải cụ thể hóa thành những phần việc, những chương trình.

MTTQ, các đoàn thể phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tạo sự đồng thuận xã hội. Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động và phải tập trung hướng mạnh về cơ sở. Tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, nhất là ở cơ sở, không được để “trắng” tổ chức, không được để không có người đứng đầu, nhất là đoàn thanh niên.

MTTQ, các đoàn thể phải tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng của các chi đoàn, chi hội, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể, làm tốt công tác phát triển Đảng, nhất là ở địa bàn dân cư, vùng tôn giáo, khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, giữa các cơ quan nhà nước với chính quyền các cấp. Theo đó, MTTQ, các đoàn thể phải chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành để giải quyết những vấn đề bức xúc, những kiến nghị chính đáng của Nhân dân, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những mô hình, nhân tố mới, những mặt tích cực; phản ánh những khuyết điểm, yếu kém, kiến nghị với chính quyền, tham gia hiệu quả công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thống nhất Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành Kết luận để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02 Khóa XVIII trong tình hình mới.

Minh Hiếu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa