• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 16

    Hôm nay: 164

    Đã truy cập: 148243

Kế hoạch triển khai Giải thưởng sáng tạo khoa hoc công nghệ Việt Nam

Căn cứ vào công văn số 196/LHHVN ngày 22/4/2020 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam về việc tổ chức, triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020; công văn số 5827/UBND-NN ngày 11/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá (Liên hiệp hội) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

VIỆT NAM NĂM 2020 TẠI THANH HOÁ

Căn cứ vào công văn số 196/LHHVN ngày 22/4/2020 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam về việc tổ chức, triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020; công văn số 5827/UBND-NN ngày 11/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá (Liên hiệp hội) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Liên hiệp hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020 (sau đây viết tắt là Giải thưởng) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nh­ư sau:

I. Công tác tổ chức:

a) Cơ quan chủ trì: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá và các đơn vị có liên quan.

c) Thành lập Ban tổ chức, Ban Thư ký Giải thưởng:

- Ban tổ chức, Ban thư ký Giải thưởng bao gồm: Cơ quan Liên hiệp hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá.

- Thời gian thực hiện:  Tháng 5/2020.

II. Công tác tuyên truyền, vận động tham gia Giải thưởng:

1. Tổ chức tuyên truyền Thể lệ, Quy chế Giải thưởng đến các tổ chức, đơn vị và tác giả trên toàn tỉnh. Đưa thông tin và phản ánh kịp thời các công trình đã đoạt giải các năm trước trên các phương tiện thông tin đại chúng, làm cho đông đảo cán bộ, đội ngũ trí thức, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu rõ nội dung, mục đích và ý nghĩa của Giải  thưởng, nhằm khuyến khích chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm có công trình sáng tạo đã được Hội đồng khoa học cấp tỉnh và tương đương nghiệm thu tham gia Giải thưởng.

2. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Thanh Hoá; Các ấn phẩm Liên hiệp hội Thanh Hoá; Các ấn phẩm Thông tin Khoa học và Công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ; Các phương tiện truyền thông của Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Dựng pano, áp phích tuyên truyền về Thể lệ Giải thưởng, in ấn tờ rơi tóm tắt phục vụ tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và tác giả tham gia Giải thưởng.

Thời gian: từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2020

III. Công tác tổ chức, xét chọn tham gia Giải thưởng:

1. Từ tháng 4 đến tháng 5/2020, cơ quan chủ trì chuẩn bị các hoạt động thành lập Ban tổ chức, Ban thư ký Giải thưởng; gửi văn bản gửi đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ, Tổng Cty và Tập đoàn kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có các công trình đã được Hội đồng khoa học cấp Nhà nước, cấp tỉnh và tương đương nghiệm thu trong 5 năm, từ tháng 05 năm 2015 đến hết tháng 5 năm 2020 thực hiện như sau:

Các đơn vị tiến hành lựa chọn và giới thiệu về Ban tổ chức Giải thưởng các công trình đã được Hội đồng khoa học cấp tỉnh và tương đương nghiệm thu xếp loại đạt trở lên từ năm 2015-2020; những công trình đã và đang được ứng dụng vào sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

2.  Ban thư ký Giải thưởng tổng hợp các công trình từ các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ, Tổng Cty và Tập đoàn kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giới thiệu tham gia; báo cáo Ban tổ chức Giải thưởng xem xét lựa chọn.

3. Ban tổ chức Giải thưởng tiến hành xét chọn những công trình đã và đang được áp dụng trên địa bàn tỉnh, công trình có tính mới, tính sáng tạo đã và đang mang lại hiệu quả trong sản xuất và đời sống, có giá trị kinh tế, khoa học kỹ thuật, hiệu quả xã hội cao để hướng dẫn làm hồ sơ tham gia Giải thưởng.

4.  Ban thư ký tiến hành hỗ trợ tác giả có công trình được lựa chọn viết thuyết minh, lập hồ sơ tham gia Giải thưởng. Thời gian thực hiện từ tháng 7 đến tháng 9/2020;

Ban tổ chức thành lập Hội đồng là các chuyên gia chuyên ngành thuộc 6 lĩnh vực 1. Công nghệ thông tin, Điện tử và Viễn thông; 2. Cơ khí và tự động hóa; 3. Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; 4. Công nghệ vật liệu; 5. Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu,  bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; 6. Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới,  để đánh giá các công trình tham gia Giải thưởng vào tháng 10/2020.

5. Tổ chức, mời các chuyên gia hỗ trợ các tác giả hoàn thiện lại hồ sơ tham gia dự Giải thưởng toàn quốc;  hồ sơ và sản phẩm mẫu gửi về Ban tổ chức Giải thưởng tỉnh theo quy định. Thời gian: Từ tháng 9 đến ngày 10 tháng 10/2020.

IV. Thu nộp hồ sơ Giải thưởng:  

1.Thời gian nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng từ khi phát động đến hết ngày 10/10/2020.

2. Nộp hồ sơ về Ban tổ chức Giải thưởng toàn quốc vào ngày 15/10/2020.

3. Ban tổ chức Giải thưởng toàn quốc chấm và công bố kết quả vào tháng 12/2020.

4- Ban tổ chức toàn quốc tổ chức tổng kết, trao giải vào tháng 4/2021.

V. Kinh phí và khen thưởng:

1. Kinh phí từ nguồn UBND tỉnh hỗ trợ hằng năm qua Liên hiệp hội để chi các hoạt động của Giải thưởng; công tác phát động, triển khai, tổ chức, tuyên truyền, tuyển chọn, tham gia Giải thưởng toàn quốc, tổng kết báo cáo UBND tỉnh theo qui định.

2. Ngoài khen thưởng của Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam theo Thể lệ, Liên hiệp hội sẽ có công văn trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và tiền thưởng với giá trị bằng 50% giải thưởng toàn quốc cho tác giả, đồng tác giả (nếu có).

- Công trình đạt Giải thưởng toàn quốc còn là căn cứ để các ngành, đơn vị tôn vinh và khen thưởng.

Thời gian trao giải: Từ tháng 12/2020 đến tháng 04/2021.

VI. Tổ chức thực hiện.

- Ban tổ chức, Ban thư ký Giải thưởng căn cứ Kế hoạch để triển khai thực hiện; đồng thời tổ chức đánh giá kết quả công tác thực hiện Giải thưởng định kỳ, báo cáo các cấp theo qui định.

 - Giao Ban thư ký thường xuyên theo dõi, đánh giá, báo cáo tiến độ thực hiện với Ban tổ chức và tham mưu tổ chức thực hiện chế độ giao ban định kỳ nhằm thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này, góp phần tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa đạt hiệu quả cao.

- Liên hiệp hội có trách nhiệm tạo các điều kiện cơ sở, vật chất theo qui  định cho các tổ chức, cá nhân liên quan, triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa