• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 18

    Hôm nay: 641

    Đã truy cập: 603280

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Ngày 10 tháng 01 năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 57-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, với nội dung chủ yếu sau:

Theo đó, về mục tiêu đến năm 2030:

- Phát triển đội ngũ trí thức đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng; xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực trọng điểm, có thế mạnh, lĩnh vực mới đáp ứng yêu cầu phát triến kinh tế - xã hội của tỉnh, số cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triến công nghệ đạt 11 người/1 vạn dân trở lên.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm khả thi, đồng bộ, tạo cơ hội, điều kiện, động lực cho đội ngũ trí thức phát triển toàn diện, nâng cao năng lực, trình độ và tinh thần cống hiến cho đất nước. Ưu tiên bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ mũi nhọn; quan tâm đầu tư cho nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng các lĩnh vực tỉnh Thanh Hóa có thế mạnh, khoa học xã hội và nhân văn, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, văn học, nghệ thuật.

- Phát triển một số tổ chức khoa học, công nghệ, cơ sở giáo dục đại học của tỉnh đạt trình độ tiên tiến thuộc nhóm hàng đầu của cả nước. Trong đó, Trường Đại học Hồng Đức được xếp hạng trong nhóm 30 trường đại học hàng đầu của Việt Nam; Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đủ năng lực để nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp úng dụng công nghệ cao.

- Tăng số lượng phát minh, sáng chế, công trình khoa học trong bảng xếp hạng quốc gia, quốc tế; sản phẩm khoa học, công nghệ, tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao trong sản xuất và đời sống; công trình công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế. Nâng cao chất lượng giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa.

Về tầm nhìn đến năm 2045, đội ngũ trí thức Thanh Hoá lớn mạnh, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, thuộc tốp đầu của cả nước; có nhà khoa học có ảnh hưởng trong nước và trên thế giới, đạt các giải thưởng quốc gia, quốc tế trên các lĩnh vực; có tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục và đào tạo đạt chuẩn quốc gia, quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gồm: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài; tăng cường quản lý nhà nước, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; tăng cường nguồn lực xây dựng đội ngũ trí thức chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội trí thức.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch liên quan để triển khai thực hiện Nghị quyết số 45- NQ/TW và Chương trình này; phân công cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tô quốc, các đoàn thể cấp tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ở địa phương, đơn vị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW và Chương trình này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện.

(Nguyễn Ngọc Hưng - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa