• Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 12

    Hôm nay: 141

    Đã truy cập: 148220

THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THANH HÓA NĂM 2018 – 2019

THỂ LỆ

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THANH HÓA NĂM 2018 – 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 958 /QĐ-LHH ngày 28 tháng 6 năm 2018

của Ban Thường vụ Liên hiệp hội Thanh Hóa).

Căn cứ Quyết định 165/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật;

Theo Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018 – 2019) , ban hành kèm theo Quyết định số 411/QĐ-LHHVN ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá năm 2018 - 2019, gồm những điều khoản sau:

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa năm 2018 - 2019 (sau đây gọi tắt là Hội thi), được tổ chức nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật tiên tiến phục vụ sản xuất và đời sống; tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong lao động, sáng tạo của đội ngũ trí thức, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước.

Điều 2. Cơ quan tổ chức

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và  một số  ban, ngành có liên quan phối hợp tổ chức. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa là cơ quan thường trực tổ chức Hội thi.

Điều 3:Lĩnh vực thi

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

2. Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;

3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng;

4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

5. Y, dược;

6. Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Đối t­­ượng dự thi

1. Mọi cá nhân đang làm việc và sinh sống tại Thanh Hóa, ngư­ời Thanh Hóa ở tỉnh ngoài, nước ngoài, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp đã tạo ra giải pháp và áp dụng các giải pháp thuộc một (01) trong sáu (06) lĩnh vực nêu trên tại Thanh Hoá có hiệu quả từ năm 2013 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.

2. Mọi tổ chức của Thanh Hóa đã đầu tư­­ để tạo ra giải pháp đều có quyền đứng tên dự thi. Trong tr­­ường hợp này, những ngư­ời trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp đ­­uợc tổ chức đứng tên dự thi giới thiệu hoặc cho phép đăng ký sẽ là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp dự thi.

3. Các công trình đã đoạt giải Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt  Nam và các nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước từ cấp tỉnh trở lên không thuộc đối tượng tham gia Hội thi.

Điều 5.Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi

1. Tính mới, tính sáng tạo so với trình độ kỹ thuật ở Thanh Hoá và Việt Nam: Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã đ­­ược công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào hiện có ở Việt Nam hoặc đã đ­­ược áp dụng ở Việt Nam trư­­ớc ngày nộp hồ sơ.

2. Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Thanh Hóa và Việt Nam: Giải pháp dự thi đã đ­ược áp dụng hoặc đã đư­ợc thử nghiệm, sản xuất thử đ­ược Hội đồng khoa học cơ sở xác nhận có hiệu quả.

3. Hiệu quả kinh tế –  kỹ thuật - xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế – kỹ thuật - xã hội cao hơn so với giải pháp tư­­ơng tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hư­­ởng xấu đến môi tr­­ường và xã hội.

Điều 6: Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4).

Hồ sơ dự thi có đủ 03 (ba) bộ, bao gồm: phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi và toàn văn giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực khoa học – kỹ thuật ghi tại Điều 3 của Thể lệ này.

1. Phiếu đăng ký dự thi (ghi theo mẫu) gồm các nội dung sau:

- Họ và tên ng­­ười dự thi hoặc tên tổ chức dự thi;

- Địa chỉ nơi làm việc hoặc nơi cư­ trú: điện thoại liên hệ, Email (nếu có);

- Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân);

- Tên giải pháp dự thi;

- Lĩnh vực dự thi;

- Thời điểm tạo ra giải pháp (ghi ngày, tháng, năm);

- Danh sách thoả thuận của chủ nhiệm và các thành viên, thoả thuận về % (phần trăm) đóng góp của mỗi người và uỷ quyền cho 01 (một) người đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra;

- Cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật;

- Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi nếu tác giả dự thi với t­­ư cách cá nhân hoặc tập thể nêu tại Điều 4, hoặc xác nhận của địa phư­ơng nơi tác giả cư­ trú.

2. Bản mô tả giải pháp dự thi:

- Tên giải pháp dự thi (ghi như­­ tên đăng ký trong Phiếu đăng ký dự thi).

- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có), mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trư­­ớc ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nh­­ược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó;

- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp dự thi, mô tả ngắn gọn, nh­­ưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những như­ợc điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới;

- Khả năng áp dụng được chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng; có xác nhận của Hội đồng khoa học công nghệ cơ sở đánh giá nghiệm thu về kết quả và khả năng áp dụng.

- Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết tại Việt Nam;

- Hiệu quả kỹ thuật thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó;

- Hiệu quả xã hội như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ  trường, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động...

3. Toàn văn giải pháp dự thi: Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ,  hình ảnh, các tính toán minh họa...

4. Các tài liệu khác (nếu có).

Điều 7.Nộp, nhận hồ sơ dự thi

1. Hồ sơ dự thi phải đ­­ược đóng gói kín, niêm phong tốt được gửi theo 2 hình thức:

- Hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc trực tiếp về Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa - địa chỉ: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa; số 17, đường Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa.

- Hồ sơ dự thi gửi kèm theo qua hộp thư điện tử: khoahocthanhhoa@gmail.com

- Thông tin trao đổi qua Điện thoại: 02373 853 656;   Fax: 02373 720 885;  Website: tusta.org.vn

2. Thời hạn nhận hồ sơ, xét duyệt giải pháp và trao giải th­­ưởng Hội thi:

- Thời hạn nhận hồ sơ dự thi đư­­ợc bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Hội thi đến hết ngày 30/6/2019 (theo dấu bưu điện hoặc xác nhận của Ban Tổ chức).

- Chấm các giải pháp dự thi và xếp giải cấp tỉnh từ 10/7/2019 đến 15/8/2019;

- Tổ chức tuyển, chọn tối đa 20 giải pháp đạt giải cấp tỉnh theo tiêu chuẩn Thể lệ qui định gửi tham gia Hội thi toàn quốc trước ngày 31/8/2019.

3. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình đ­­ược trả lại sau khi Hội thi kết thúc (nếu ng­­ười dự thi yêu cầu).

Điều 8.Đánh giá giải pháp dự thi

Ban Tổ chức Hội thi thành lập Hội đồng Giám khảo (Hội đồng), gồm các chuyên gia thuộc các lĩnh vực dự thi, giúp Ban Tổ chức trong việc xem xét, đánh giá và xếp giải Hội thi. Hội đồng tổ chức xem xét, chấm điểm theo thang điểm, tiêu chuẩn cụ thể do Ban tổ chức Hội thi quy định.

Điều 9.Giải thư­­ởng và các quyền lợi khác

Giải th­­ưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa năm 2018 - 2019 đ­ược trao cho 6 lĩnh vực dự thi, với mức tối đa, là:

- 6 giải nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (01 giải nhất cho mỗi lĩnh vực).

- 6 giải nhì, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng (01 giải nhì cho mỗi lĩnh vực).

- 12 giải ba, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng (02 giải ba cho mỗi lĩnh vực).

- 24 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng (04 giải khuyến khích cho mỗi lĩnh vực).

a. Các tác giả và đồng tác giả đoạt giải được Ban tổ chức Hội thi cấp Giấy chứng nhận đạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh; các giải pháp đạt giải cao được Ban tổ chức đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen và tiền thưởng.

b. Các sở, ngành, đoàn thể và đơn vị có các hình thức khen thưởng, tôn vinh. Ban Tổ chức Hội thi sẽ chọn 20 giải pháp đạt giải cấp tỉnh đủ tiêu chuẩn gửi tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

c. Các giải pháp đạt giải Hội thi toàn quốc ngoài các phần thưởng của Trung ương sẽ được Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen kèm tiền thưởng (có giá trị bằng 50% giải thưởng của Trung ương).

Điều 10.Ban Tổ chức, Ban Th­­ư ký

1. Ban Tổ chức Hội thi bao gồm đại diện Lãnh đạo của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đơn vị có liên quan. Ban Tổ chức Hội thi thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; Trư­­ởng ban Tổ chức Hội thi do Chủ tịch Liên hiệp hội đảm nhiệm, có trách nhiệm chỉ đạo triển khai Hội thi, ký quyết định thành lập các Ban của Hội thi, Hội đồng Giám khảo, Quy chế làm việc, chấm điểm, đánh giá các giải pháp dự thi; công tác sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả Hội thi theo qui định.

2. Ban Thư­­ ký Hội thi bao gồm cán bộ của Liên hiệp hội, các sở, ngành và thành viên Ban Tổ chức Hội thi có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Tổ chức Hội thi triển khai các hoạt động của Hội thi trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký Hội thi nếu là tác giả (trong nhóm tác giả) hoặc chủ trì giải pháp thì không tham gia chấm điểm và xét giải Hội thi.

Điều 11. Tài chính

1. Kinh phí dành cho Hội thi đ­­ược lấy từ các nguồn sau:

- Hỗ trợ từ ngân sách nhà n­­ước ở địa phư­­ơng.

- Nguồn Quỹ hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật thuộc Liên hiệp hội Thanh Hoá.

- Tài trợ của các sở, ngành trong Ban Tổ chức; các tổ chức, cá nhân.

2. Kinh phí dành cho Hội thi đ­­ược chi cho các nội dung sau:

- Chi khen, th­­ưởng cho các tác giả, đồng tác giả có giải pháp đoạt giải Hội thi;

- Chi cho các hoạt động tổ chức, tuyên truyền, hội nghị, tập huấn, sơ kết, tổng kết Hội thi.

Điều 12. Bảo hộ sở hữu công nghiệp

Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp.

Khi phát hiện thấy giải pháp cần đ­­ược bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…), Ban Tổ chức sẽ thông báo cho ngư­­ời dự thi lập hồ sơ yêu cầu được bảo hộ. Các giải pháp dự thi muốn đ­­ược bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp phải tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu Trí tuệ tr­­ước ngày công bố trao thư­­ởng của Ban Tổ chức Hội thi.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ngành được UBND tỉnh giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai Hội thi là:

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trách nhiệm (kế hoạch) triển khai nhiệm vụ tham dự Hội thi. Việc chỉ đạo này cần cụ thể để Hội thi đ­­ược phổ biến sâu rộng và có nhiều giải pháp tham dự Hội thi.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp: Chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi tổ chức tập huấn, tuyên truyền, triển khai Hội thi tạo thành phong trào sâu rộng; tạo điều kiện tốt nhất cho tác giả, đồng tác giả các giải pháp khoa học kỹ thuật của đơn vị mình tham dự Hội thi đạt kết quả cao.

Điều 14.Điều khoản thi hành

Bản Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày có quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa hợp lý, Thường trực Ban Thư ký Hội thi tổng hợp và trìn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THANH HOÁ NĂM 2018 - 2019

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THANH HOÁ

A. Tôi là: .........................................................................................................

Trình độ học vấn: ..............................................................................................

Học hàm, học vị (nếu có): .................................................................................

Quốc tịch:.................................................... ........... Giới tính: Nam    Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: ................................... Dân tộc: ..................................

Đơn vị công tác (nếu có): ................................................................................

Địa chỉ nơi công tác ......................................................................................... ...............................................................................................................................

Điện thoại......................................... Email: ....................................................

Địa chỉ nhà riêng: .............................................................................................

Điện thoại............................................. Di động...............................................

là tác giả (hoặc đại diện cho các tác đồng giả) của giải pháp dự thi (tên giải pháp):.......................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................

B. Hồ sơ gồm có (đánh dấu x vào mục nếu có tài liệu):

1. Phiếu đăng ký dự thi                                      4. Mô hình, hiện vật,

2. Bản mô tả giải pháp dự thi                                  sản phẩm mẫu

3. Toàn văn giải pháp dự thi                                5. Các tài liệu khác

C. Lĩnh vực dự thi:

- Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông

- Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải

- Vật liệu, hoá chất, năng lượng

- Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường

- Y, dược

- Giáo dục và đào tạo.

D. Danh sách các đồng tác giả (nếu có):

Chúng tôi có tên dưới đây là đồng tác giả của giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá năm 2016 - 2017 cùng thỏa thuận về phần đóng góp của từng người, ký tên cam kết mọi quyền lợi có liên quan được tính theo phần trăm đóng góp, bao gồm:

TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi công tác

% đóng góp

Chức danh trong giải pháp

Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

100%

 

 

Tôi (chúng tôi) xin được tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá năm 2016 - 2017. Tôi (chúng tôi) xin cam đoan giải pháp nói trên là do tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và các tài liệu gửi kèm là hoàn toàn phù hợp với bản gốc mà chúng tôi/tôi đang giữ. Chúng tôi/tôi cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai. Nếu sai chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

................., ngày .... tháng ..... năm 20......

 

CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN
(hoặc chính quyền địa phương)

TÁC GIẢ
(hoặc đại diện tác giả)

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Giấy phép hoạt động số 04/GP-TTĐT ngày 03/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.720.885; 02373853656 - Email: khoahocthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa