Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Hoạt động tư vấn và phản biện của Liên hiệp hội

Hội đồng khoa học cùmg nhóm chuyên gia Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh đã có cuộc tọa đàm khoa học về đề tài " Giám định chính sách của UBND tỉnh về phát triển rừng luồng và kinh tế luồng" ở tỉnh ta.

Báo cáo đánh giá báo cáo dự án “Bảo vệ môi trường tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”

Căn cứ báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt dự án. Lấy nội dung báo cáo tóm tắt là cơ sở đánh giá dự án và tham khảo các chi tiết báo cáo tổng hợp và tài liệu phụ lục. Báo cáo đã thể hiện được những ưu điểm sau đây.