Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách thành phố

UBND TPHCM vừa ban hành Quy chế sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho một số nội dung hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM (LHH) giai đoạn 2007-2015.

Theo quy chế này, ngân sách TP sẽ hỗ trợ cho 3 hoạt động sau: tư vấn, phản biện và giám định xã hội của LHH; hỗ trợ có thu hồi các dự án nghiên cứu triển khai quy mô nhỏ (tối đa không quá 80 triệu đồng/dự án) và hỗ trợ in sách chuyên sâu của các nhà khoa học (tối đa không quá 60 triệu đồng/đầu sách); tổ chức các cuộc thi Olympic cho tài năng trẻ (thông qua các hội chuyên ngành thành viên của LHH).

Trong đó, đối tượng của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội bao gồm các vấn đề, chương trình, phương án, đề án, dự án được Thành ủy, UBND TPHCM giao nhiệm vụ hoặc các sở-ngành, quận-huyện đặt hàng…

Riêng hoạt động hỗ trợ có thu hồi các dự án nghiên cứu triển khai qui mô nhỏ và hỗ trợ in sách chuyên sâu chỉ dành cho các hội viên của LHH có công trình nghiên cứu khoa học đã được Hội đồng Khoa học của LHH, các hội chuyên ngành hoặc Hội đồng Khoa học do Sở KH-CN thành lập nghiệm thu, đánh giá khả thi, áp dụng vào thực tế có triển vọng đem lại hiệu quả cần được xem xét hỗ trợ triển khai vào sản xuất, đời sống.

C.Q.