Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Tổ chức tư vấn, phản biện đề án "Phát triển khoa học và công nghệ Thanh Hoá giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020"

Nhằn thực hiện theo quyết định 2792 /2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá và công văn số 2230/UBND-NN ngày 19 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc giao tư vấn, phản biện và giám định xã hội các đề án, dự án đang được giao cho các đơn vị chủ trì xây dựng năm 2011.

Ban Thường vụ Liên hiệp hội đã có Quyết định số 733 QĐ/LHH ngày 15 tháng 9 năm 2011 thành lập hội đồng tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án phát triển khoa học.

Để triển khai nhiệm vụ ngày 17 tháng 9 năm 2011 tại trụ sở Hội các ngành Sinh học, Hoá học hội đồng tư vấn phản biện gồm 11 thành viên đã tổ chức hội nghị nghiên cứu đề án "Phát triển khoa học và công nghệ Thanh Hoá giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020" nhằm có những kiến nghị góp phần đưa khoa học tỉnh nhà phù hợp với giai đoạn phát triển của xã hội.

Qua nghiên cứu đề án,  các thành viên hội đồng tập trung nghiên cứu theo lĩnh vực chuyên môn, trong thời gan sớm nhất có những đề xuất, kiến nghị chỉ rõ những bất cập, của đề án, đưa ra những dẫn chứng thuyết phục trình chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu phê duyệt.

Lê Hoàng