Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Hoạt động tư vấn và phản biện của Liên hiệp hội

Hội đồng khoa học cùmg nhóm chuyên gia Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh đã có cuộc tọa đàm khoa học về đề tài " Giám định chính sách của UBND tỉnh về phát triển rừng luồng và kinh tế luồng" ở tỉnh ta.

Mục đích của đề tài là: Điều tra khảo sát xã hội học về các chính sách đã và đang thực hiện ở các huyện có rừng luồng, hiệu quả của các chính sách đã có. Tìm hiểu sự tác động tích cực của các chính sách, và những hạn chế có thể đã diễn ra. Và các giải pháp tổ chức triển khai. Tìm hiểu các yếu tố khoa học kỹ thuật tác động có hiệu quả, các mô hình thâm canh của nông dân các huyện đối với cây luồng. Cụ thể hóa khảo sát điều tra tập trung vào các vấn đề chính là: sử dụng đất đai trong vùng luồng.

- Chính sách khuyến nông, khuyến lâm.

- Chính sách khuyến khích, chế biến, tiêu thụ thị trườgn thương mại.

- Chính sách tín dụng.

- Các tổ chuyên gia sẽ đi sâu nghiên cứu 5 huyện là: Quan hóa, Bá thước, Quan sơn, Lang chánh, Ngọc lặc tập trung 10 xã và 30 hộ dân trồng luồng.

Một báo cáo về thực trạng rừng luồng - kinh tế luồng và các kiến nghị về chính sách khuyến khích phát triển rừng luồng và kinh tế luồng ở tỉnh ta trong giai đoạn 2010-2020 do LHH xây dựng sẽ được báo cáo với UBND tỉnh vào quý IV năm 2009.

Nguyễn nguyên.