Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Phát huy thành công và thế mạnh của đội ngũ trí thức KH&CN Thanh Hóa, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Thấy rõ được tầm quan trọng của hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) nên trong thời gian qua Đảng, Nhà nước ta đã định hướng, chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản, cơ chế chính sách khuyến khích hoạt động này; Các cấp, các ngành, địa phương đã tạo điều kiện hỗ trợ; mọi tầng lớp xã hội hưởng ứng tham gia, trong đó có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của đội ngũ trí thức, khoa học công nghệ (KHCN) thông qua đại diện là Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) từ trung ương đến địa phương.

Hoạt động tư vấn,phản biện và giám định Xã hội-Những điều muốn nói!

Vai trò của hoạt động tư vấn, phản biên, giám định Xã hội

Hoạt động tư vấn,phản biện và giám định Xã hội(TVPBGĐXH) có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa ra các quyết sách của Đảng và Nhà nước đối với các dự án phát triển kinh tế -xã hội,an ninh quốc phòng trước khi ban hành.Hoạt động này bổ sung thêm các luận cứ khoa học,cơ sở thực tiễn một cách chân thực,khách quan,tạo ra sự đồng thuận xã hội lớn giữa các nhà quản lý và người thực hiện,từ đó mà tính  khả thi cao,ứng dụng được công nghệ mới,kĩ thuât tiến bộ,tiết kiệm và hiệu quả.

Liên hiệp hội Thanh Hoá thực hiện đề xuất Giám định xã hội Quyết định 178/2001/QĐ.TTG

Vừa qua Cơ quan Thường trực Liên hiệp hội tỉnh đã được Quỹ môi trường toàn cầu GEF đồng ý cấp kinh phí thực hiện đề xuất Giám định và phản biện xã hội Quyết định 178/2001/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ.

Cần sớm tháo gỡ khó khăn hoạt động tư vấn phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp hội

Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm mục đích cung cấp cho các tổ chức và cơ quan có chương trình dự án đầu tư các luận cứ khoa học mang tính độc lập, khách quan, trung thực khi đề xuất, xây dựng, thẩm định, quyết định phê duyệt và triển khai thực hiện dự án đạt kết quả và hiệu quả cao, tránh được sai sót gây lãng phí tốn kém đầu tư công quỹ của nhà nước và nhân dân.

Phản biện xã hội: Ai?

Chính thói quen chấp nhận mặc nhiên thiếu vắng hoài nghi trong khoa học đã kìm hãm sự phát triển của nước nhà? Đó cũng chính là lý do tại sao sinh ra nghịch lý là các kỹ sư Hai Lúa ... sáng chế ra máy nọ máy kia để giảm bớt cực nhọc cho nông dân. Còn các "đề tài khoa học" của viện nghiên cứu tốn không biết bao nhiêu cơm của nhân dân thì chỉ đẻ ra... đề tài để nghiên cứu.