Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngày 13/3, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra đã có buổi làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị.
Cùng dự làm việc, có các đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo; đồng chí Đặng Vũ Minh – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Phan Tùng Mậu, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam; cùng các đại điện lãnh đạo các Vụ của Bộ Nội vụ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, các Ban chuyên môn Liên hiệp Hội Việt Nam.

Theo báo cáo của Liên hiệp Hội Việt Nam, đồng chí Đặng Vũ Minh – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội có hệ thống từ Trung ương đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hiện đã có 50 hội thành viên thành lập đảng đoàn; thực hiện tốt chức năng tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với trí thức KH&CN. Liên hiệp Hội Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của một tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà. Trở thành tổ chức tin cậy của Đảng, Nhà nước trong công tác tham mưu, đề xuất, tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, các chương trình, đề án phát triển của Nhà nước.
Tuy nhiên theo đồng chí Đặng Vũ Minh thì hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong nhữngnawm qua vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như chưa thu hút được nhiều cán bộ giỏi có năng lực; tính chuyên nghiệp chưa cao; cơ sở vật chất và điều kiện làm việc còn khó khăn, thiếu cán bộ chuyên môn có năng lực và kinh nghiệm; chưa có sự thống nhất về chức danh là công chức, viên chức hay hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của hệ thống Liên hiệp Hội, dẫn đến chế độ, chính sách áp dụng khác nhau; công tác tổ chức, quản lý của Liên hiệp Hội ở Trung ương chưa được cải tiến; thiếu năng động và sáng tạo nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động ngày càng đa dạng của Liên hiệp Hội Việt Nam.
Chính vì vậy, qua 5 năm thực hiện thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng, đồng thời theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về việc xây dựng Liên hiệp Hội Việt Nam trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, Liên hiệp Hội Việt Nam có một số đề xuất và kiến nghị với Đảng và Nhà nước:
Đề nghị Ban bí thư ban hành văn bản mới thay Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 nhằm tiếp tục có sự chỉ đạo sát thực tiễn đối với các hội quần chúng, bảo đảm quyền tự do lập hội và hội hợp của công dân theo tinh thần hội quần chúng vì quyền lọi của người dân, đồng thời phục vụ phát triển bền vững đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trên cơ sở đó, đề nghị sớm xây dựng, ban hành Luật về hội.
Riêng đối với các hội do Đảng, Nhà nước chỉ đạo thành lập nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao cần thiết nghiên cứu, xây dựng đạo luật hoặc các quy định pháp lý phù hợp nhằm tránh tình trạng như hiện nay khi nhiều tổ chức hội thuộc loại hình này (bao gồm các tổ chức đã được xác định là chính trị - xã hội, chính trị - xã hội nghề nghiệp, hội có tổ chức đảng đoàn, trong đó các tổ chức như Liên hiệp Hội Việt Nam) đang được đánh đồng như tất cả các tổ chức hội quần chúng khác và bị điều chỉnh theo các quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, gây khó khăn trong tổ chức và hoạt động của các hội thuộc loại hình này khi thực hiện các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao.
Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành văn bản tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương nghiên cứu, quán triệt đầy đủ mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức nhằm tạo điều kiện để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 cuả Bộ Chính trị nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.
Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo sớm Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị trong năm 2019. Tổng kết Chỉ thị số 42-CT/TW là căn cứ quan trọng nhằm chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 của Liên hiệp Hội Việt Nam dự kiến được tổ chức vào giữa năm 2020.
Đề nghị Ban Bí thư xem xét sớm cho ý kiến đối với Đề án về tổ chức bộ máy và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam do Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ xây dựng và trình Ban Bí thư (Tờ trình số 06-TTr/ĐĐLHHVN ngày 19/02/2019) theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Công văn số 7042-CV/VPTW ngày 29-6-2018 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao sự nỗ lực của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục phát huy trách nhiệm, tập hợp vận động trí thức KH&CN, tích cực triển khai các hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị - xã hội được giao. Ngoài ra, Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam cần đặc biệt quan tâm tới các hội thành viên vì nhiều hội thành viên thuộc hệ thống Liên hiệp Hội hiện nay vẫn chưa có Đảng đoàn, chính vì thế Liên hiệp Hội cần đưa ra phương thức phù hợp để các hội thành viên ngày càng phát triển và vững mạnh hơn nữa.
                                                                                                  Tác giả bài viết: HT