Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Chiều 10/9, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, dẫn đầu đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới thăm và làm việc chính thức với Đảng Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tại trụ sở 53 Nguyễn Du, Hà Nội.

Cùng tham dự buổi làm việc dưới sự chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, về phía Ban Tuyên giáo Trung ương có đồng chí Võ Văn Phuông - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực; các đồng chí đại diện các Vụ, Văn phòng.  Về Phía LHHVN có Chủ tịch, Bí thư Đảng Đoàn LHHVN Đặng Vũ Minh, các đồng chí lãnh đạo Thường trực và đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban của LiênHiêijp Hội Việt Nam.


Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đã thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương các thành tích đạt được của Liên hiệp Hội Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức và thực hiện tốt các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đóng góp vào các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia và phát triển kinh tế- xã hội tại các địa phương, không ngừng tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân góp phần đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trên nền tảng của sự phát triển kinh tế mới: kinh tế tri thức, kinh tế xanh và kinh tế số...


Tại buổi làm việc, thay mặt Đảng Đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam, TS Phan Tùng Mậu – Phó Chủ tịch, kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam đã báo cáo tình hình hoạt động thực tiễn của Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác đoàn kết, tập hợp trí thức khoa học và công nghệ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước trong những năm qua, đặc biệt là quá trình thực hiện  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định “Khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu”, phấn đấu để khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội.

Mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong các chương trình, hoạt động, công tác tổ chức của Liên hiệp Hội Việt Nam là phấn đấu đến năm 2020 trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vững vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp Hội Việt Nam.

Thay mặt hơn 3 triệu trí thức khoa học và công nghệ của cả nước, Đảng Đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam gửi những lời kiến nghị tâm huyết của đội ngũ trí thức  tới các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương, trong đó cần xác định rõ ràng vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội như trong Chỉ thị 42 – CT/TW, đặt tổ chức Liên hiệp Hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, thực hiện các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao, có hệ thống tổ chức hai cấp Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để xây dựng Liên hiệp Hội Việt Nam trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của trí thức KH&CN, hoạt động ngày càng có hiệu quả và đóng góp xứng đáng cho đất nước, Liên hiệp Hội Việt Nam mong muốn các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đối với Liên hiệp Hội Việt nam, thường xuyên có các buổi gặp gỡ, làm việc để nắm bắt kịp thời tình hình về công tác Liên hiệp hội Việt Nam và công tác vận động trí thức. Trước mắt, Liên hiệp Hội Việt Nam đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, Đảng đoàn LHHVN và các cơ quan có thẩm quyền xây dựng và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét đối với đề án về củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương theo tinh thần Công văn số 7042-CV/VPTW ngày 29/6/2018 của Văn phòng Trung ương thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về tổ chức bộ máy và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam nhằm bảo đảm kinh phí và các điều kiện hoạt động cho LHH ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như các tổ chức chính trị - xã hội khác

Trong không khí cởi mở tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng và đoàn công tác của Ban Tuyên giáo cũng nghe thêm nhiều ý kiến, chia sẻ của Liên hiệp Hội Việt Nam. Theo nhiều ý kiến nêu trong buổi làm việc, công tác hội hiện nay gặp rất nhiều khó khăn dưới tác động của đổi mới cơ chế, chính sách đặc biệt là quá trình thực hiện tinh giản bộ máy hành chính, biên chế, ngân sách cấp cho các hội thành viên Liên hiệp Hội Việt Nam. Trong vấn đề này, Đảng và Nhà nước trong thời gian tới cần quan tâm hơn nữa để  tạo cơ chế, chính sách thuận lợi cho các tổ chức Hội nói chung và Liên hiệp Hội Việt Nam nói riêng có thể tiếp cận các loại hình dịch vụ công , tổ chức và thực hiện tốt các nhiệm vụ do nhà nước đặt hàng.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá caoi báo cáo của Đảng Đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam về thành tích hoạt động trong những năm qua cũng như các kiến nghị của Liên hiệp Hội Việt Nam. Đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận, trong thời gian qua LHHVN đã phát triển mạnh về số lượng, chất lượng và là một tổ chứcchính trị xã hội từ trung ương đến địa phương. Liên hiệp Hội Việt Nam đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng của hội viên, tạo dựng môi trường tốt để đoàn kết trí thức, tích cực tham mưu cho Đảng, nhà nước các vấn đề về chinh sách, tư vấn phản biện xã hội, cung cấp cho caow quan hoạch định chính sách các luận cứ khoa học mang tầm vóc quốc gia. LHHVN đã tuyên truyền PBKT góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phối hợp với các tổ chức tôn vinh mang lại các giá trị cho xã hội, vài trò của LHHVN là rất lớn,  đã có một số các nhà khoa học đã thành danh từ LHHVN.

Trong thời gian sắp tới, trước những thách thức và khó khăn, LHHVN cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo đúng tinh thần của Chỉ thị 42 để LHHVN thực sự phát triển và là ngôi nhà chung của trí thức khoa học và công nghệ, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lực lượng trí thức của Liên hiệp Hội Việt Nam phải trở thành lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng các chỉ thị, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh. Liên hiệp Hội Việt Nam cũng cần gắn kết khoa học và kỹ thuật với đời sống xã hội từ sản xuất, kinh doanh tạo ra giá trị gia tăng, nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Việt Nam cần sắp xếp lại cơ quan báo chí một cách khoa học để làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ cho nhân dân.

Cũng theo đồng chí Võ Văn Thưởng, LHHVN cần phát triển mạnh hơn nữa công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ có chung trách nhiệm tổng kết những thành tựu, khó khăn trong quá trình 10 năim thực hiện Nghị Quyết  27-NQ/TW  về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Trong thời gian tới,. Liên hiệp Hội Việt Nam cũng cần ưu tiên kiện toàn công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, hoạt động theo chỉ đạo của Thường trực Ban bí thư tại công văn số 7042-CV/VPTW ngày 29/6/2018 cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ .

Tác giả bài viết: L.H