Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Thông báo tuyển dụng cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương

Ban Tổ chức Trung ương có Công văn số 3520-CV/BTCTW ngày 21/8/2017 thông báo tới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về nhu cầu tuyển dụng 02 cán bộ tốt nghiệp đại học trở lên, sử dụng thành thạo tiếng Nhật, tuổi đời không quá 40 đối với cả nam và nữ để tham gia triển khai xây dựng một số đề án lớn về công tác tổ chức, cán bộ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.


Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trân trọng thông báo để các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc, các cán bộ trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam quan tâm đăng ký (Công văn số 3520-CV/BTCTW ngày 21/8/2017 của Ban Tổ chức Trung ương được gửi kèm thông báo này).

Hồ sơ đăng ký có thể gửi trực tiếp đến Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 15/9/2017 hoặc gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trước ngày 14/9/2017 theo địa chỉ: Ban Tổ chức và Chính sách hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, 53 Nguyễn Du, Hà Nội. ĐT: 024.39437785. Email:  JLIB_HTML_CLOAKING .

Ban Tổ chức và Chính sách hội