Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Ban Tuyên giáo tổ chức giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 13/7/2018, tại Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác khoa giáo 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các ngành trong khối khoa giáo chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác khoa giáo gắn với thực tế của từng ngành, lĩnh vực để triển khai thực hiện như: Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”; kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới; về lĩnh vực khoa học công nghệ và Liên hiệp hội trong 6 tháng đầu năm 2018 đã tham mưu xây dựng triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế chính sách trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đã đánh giá 44/46 nhiệm vụ cấp tỉnh, 5 đơn vị được cấp giấy chứng nhận Doanh nhiệp khoa học và công nghệ nâng tổng số Doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh lên 23 doanh nghiệp. Liên hiệp hội tập trung chỉ đạo công tác đại hội nhiệm kỳ 2018-2023, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tập trung phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa và Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam trên địa bàn tỉnh, triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, đề xuất và triển khai thực hiện nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao, thực hiện truyền thông và phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; các đơn vị trong khối căn cứ vào chương trình phối hợp ký kết, chủ động triển khai trên từng lĩnh vực của từng ngành và đạt nhiều kết quả tích cực; tăng cường phối hợp tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác khoa giáo của tỉnh trong 6 tháng đầu năm ở tất cả các đơn vị trong khối như: Đối với giáo dục cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn khó khăn, thiếu thốn, phong trào khuyến học chưa đồng đều chất lượng còn thấp, lĩnh vực giáo dục nghệ nghiệp tại khu vực nông thôn chưa cao, nhất là đào tạo nghề phi nông nghiệp; về khoa học và công nghệ, việc ứng dụng và nhân rộng các kết quả nghiên cứu sau nghiệm thu còn hạn chế, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp phục vụ công tác quản lý chưa theo kịp với yêu cầu thực tế; Công tác tập hợp trí thức trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, chưa đa dạng nhất là trí thức trong doanh nghiệp, trí thức trẻ, hoạt động khoa học và công nghệ, tư vấn phản biện và giám định xã hội, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, phổ biến kiến thức có nhiều chuyển biến, song văn chưa đáp ứng yêu cầu.  Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Đặc biệt lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã có nhiều giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, bảo vệ tài nguyên nước, đất mặt và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý chất thải y tế, chất thải sinh hoạt…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ yêu cầu các ngành chủ động rà soát nội dung với từng nhiệm vụ cụ thể của ngành để trong  6 tháng cuối năm 2018 đạt được hiệu quả cao nhất. Các đơn vị tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo; triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII của Đảng) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa". Giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Quan tâm đến vấn đề giáo dục và đào tạo, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chăm sóc bảo vệ trẻ em, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình dư luận xã hội, các vấn đề mới nảy sinh đối với lĩnh vực khoa giáo để tham mưu cấp ủy có sự lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Xuân Dũng