Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Cán bộ, hội viên Liên hiệp hội tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, ngày 13/01/2017, Ban Tuyên giảo Tỉnh ủy đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, cán bộ trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành ủy; giảng viên của Trường Chính trị tỉnh; cán bộ, hội viên thuộc các cơ quan báo chí, tuyên truyền; cán bộ chủ chốt Hội Văn học – Nghệ thuật, các ban trực thuộc hội; cán bộ chủ chốt Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, các hội chuyên ngành.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khoá XII, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái” trong nội bộ. Đây là Nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm. Đồng chí lưu ý các đại biểu cần nhận thức sâu sắc việc xây dựng Đảng luôn luôn phải đi đôi với chỉnh đốn Đảng; hay nói cách khác, đổi mới, chỉnh đốn Đảng là một bộ phận không tách rời của công tác xây dựng Đảng; từng đồng chí cần nghiên cứu kỹ để nắm vững, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động, xác định những việc cần làm và phải kiên quyết làm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, sát với yêu cầu thực tế, mang lại hiệu quả cao. Các đại biểu tham dự Hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe; đồng thời tham gia đóng góp các ý kiến có chất lượng, sâu sắc, sát với yêu cầu thực tiễn, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu phó Trường Chính trị tỉnh đã giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), gồm các nội dung: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm giúp cán bộ, đảng viên và hội viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung các văn kiện của NQTW 4 (Khóa XII). Nắm vững tư tưởng chỉ đạo của Trung ương và những công việc cụ thể phải làm theo chỉ đạo của cấp ủy địa phương đơn vị, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, xác định đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết trên cương vị công tác của mỗi cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và hội viên; đồng thời có kế hoạch và giải pháp cụ thể, sát thực để triển khai thực hiện có hiệu quả cao trong quá trình đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho nhân dân, từng bước đẩy lùi có hiệu quả các tiêu cực xã hội, tạo dựng niềm tin tưởng phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân và nâng cao uy tín Việt Nam trên thế giới.

Lớp học đã đạt kết quả tốt đẹp, tạo niềm tin và sinh khí mới cho mỗi cán bộ, đảng viên và hội viên trước thềm năm mới Đinh Dậu 2017.

Khương Bá Tuân