Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Liên hiệp hội Thanh Hoá tổng kết hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; Thường trực Liên hiệp hội, đại diện lãnh đạo các hội thành viên, các đơn vị liên kết, các trung tâm trực thuộc.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 của Liên hiệp hội, trong đó nêu rõ:

- Về công tác tổ chức: Đến cuối năm 2016, Liên hiệp hội có 42 đơn vị; trong đó có: 32 hội thành viên, 5 trung tâm Khoa học Công nghệ trực thuộc, 5 đơn vị liên kết với trên 22.000 cán bộ, hội viên hoạt động tích cực hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các Hội thành viên quan tâm chú ý kết nạp thêm hội viên mới, thành lập thêm các trung tâm, chi hội cơ sở. Nhiều hội có hoạt động củng cố tổ chức hiệu quả, như: Hội Sinh vật cảnh, Hội Cầu đường, Hội Giống cây trồng và Vật tư nông nghiệp, Hội Luật gia, Hội Dân tộc học và Nhân học, Hội Di sản văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa, Câu lạc bộ Lâm nghiệp...

- Về công tác chính trị - xã hội: Trong năm 2016, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên hiệp hội đã chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên.

Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị (Khoá XII); Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 30/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên hiệp hội đã nghiêm túc tham gia và tổ chức cho cán bộ, hội viên của Liên hiệp hội tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn chung, Liên hiệp hội đã tích cực tham gia các hội nghị của Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá về việc triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo các quy định của luật pháp và hướng dẫn của MTTQ tỉnh, đã giới thiệu 01 đồng chí tham gia ứng cử Đại biểu quốc hội Khoá XIV và 01 đồng chí tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả đã có 01 đồng chí trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngoài ra, Liên hiệp hội còn tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, sinh hoạt câu lạc bộ khoa học theo các chuyên đề để giúp cán bộ, hội viên có nhận thức đúng về tình hình, kinh tế, chính trị của đất nước và trên thế giới, nhằm cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên trong tình hình mới.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu,  triển khai các nhiệm vụ KH&CN được giao từ các năm trước và trong năm 2016, đề xuất và xây dựng được những đề tài, dự án KH&CN năm 2017. Thực hiện tốt nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, chủ trì phối hợp với sở KH&CN, Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh đoàn Thanh niên CSHCM và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá lần thứ X, tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc năm 2016 - 2017, tham gia Giải thưởng STKT Việt Nam, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2016 và bình chọn các nhà khoa học, các tác giả có các công trình đạt giải để khen thưởng.

- Nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội cũng được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Năm 2016, Liên hiệp hội đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu để UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 163/2016/QĐ-UBND  ngày 14/01/2016 quy định hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá theo Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ và tiến hành phản biện thành công các nhiệm vụ tư vấn, phản biện được giao năm 2016. Ngoài ra, Liên hiệp hội còn cử đại diện tham gia các Hội đồng thẩm định cấp tỉnh các đề án, dự án do các sở, ngành, huyện, thị xây dựng.

- Nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến hội viên và nhân dân đã được chú trọng; nhiệm vụ phổ biến kiến thức và chuyển giao các tiến bộ KH&CN cũng được quan tâm. Đặc biệt tổ chức tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Ngày thành lập Đảng 3/2, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tổ chức truyền thông và có nhiều hoạt động nhân ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5; duy trì và phát hành Đặc san Khoa học Thanh Hóa, bản tin nội bộ và đăng tải tin, bài, hình ảnh kịp thời trên Website của Liên hiệp hội.

- Nhiệm vụ hợp tác quốc tế: Trong năm 2016, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được Cơ quan Liên hiệp hội và các hội thành viên duy trì tốt. Cơ quan Liên hiệp hội tiếp tục triển khai 1 dự án do Quỹ môi trường toàn cầu GEF tài trợ và tổ chức tổng kết, đánh giá kết thúc Dự án “Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội địa phương” do Uỷ ban Châu Âu tài trợ thông qua Tổ chức Hợp tác và Nghiên cứu Tây Ban Nha Cideal.

- Công tác thi đua khen thưởng cũng được đổi mới, đã động viên, khuyến khích cán bộ, hội viên trong hệ thống tổ chức Liên hiệp hội vươn lên thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra;  Nhiều tập thể và cá nhân hoạt động xuất sắc được ghi nhận và khen thưởng.

Tiếp đó, hội nghị cũng đã tập trung bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, với mục tiêu tập trung củng cố tổ chức, đẩy mạnh hoạt động KHCN, Tư vấn phản biện, thông tin phổ biến kiến thức, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội đã  trao Giấy khen cho  các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Liên hiệp hội trong năm 2016.

Thanh Bình