Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Chương trình phối hợp giữa UBND huyện hoằng hoá với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá

Chương trình phối hợp giữa UBND huyện Hoằng Hoá với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá

V/v Báo cáo tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới

V/v Báo cáo và đề nghị hỗ trợ tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2013

Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2013

Qui chế phối hợp của Đảng đoàn Liên hiệp hội

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp của Đảng đoàn Liên hiệp hội

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa

Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá

với các huyện, thị, thành, đảng ủy trực thuộc, các đảng đoàn,

ban cán sự đảng có liên quan

Thông báo kết luận hội nghị Ban Thường vụ Liên hiệp hội

Thông báo kết luận hội nghị Ban Thường vụ Liên hiệp hội