Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Giấy mời

Giấy mời họp Ban Chấp hành Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật lần thứ 10

Quyết định phê duyệt điều lệ

Quết định phê duyệt điều lệ sửa đổi, bổ sung

Chương trình phối hợp giữa UBND huyện hoằng hoá với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá

Chương trình phối hợp giữa UBND huyện Hoằng Hoá với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2012

Mời họp

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2012

V/v Báo cáo tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới

V/v Báo cáo và đề nghị hỗ trợ tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới.