Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Giấy mời họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên hiệp hội

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM

    KỸ THUẠT THANH HOÁ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         GM/LHH Thanh Hóa, ngày 24 tháng 12 năm 2013

V/v Mời họp Ban Thường vụ  Liên hiệp hội

 

 

Kính gửi: Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ

Trân trọng kính mời đồng chí về dự hội nghị Ban Thường vụ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa (Liên hiệp hội).

Nội dung:

-  Góp ý kiến dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Liên hiệp hội khóa V, nhiệm kỳ 2013-2018;

-  Góp ý kiến Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghi quyết Đại hội V, nhiệm kỳ 2013-2018;

-  Phân công nhiệm vụ của Ban Thường vụ khóa V;

-  Bàn một số công tác tổ chức, cán bộ.

Địa điểm: Tại phòng họp Văn phòng Liên hiệp hội,

Địa chỉ: 17, Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa

Thời gian: 8h, ngày 29/12/2013 (Chủ nhật)

Rất mong đồng chí thu xếp thời gian và công việc về dự.

Xin chân thành cám ơn!

Nơi nhận:                                                                    TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi;                                                    P.CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

- Lưu VP.

 

 

                                                                                  Phạm Ngọc Lân

 

 

 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM

   KỸ THUẠT THANH HOÁ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Số:         GM/LHH                                    Thanh Hóa, ngày 24 tháng 12 năm 2013

V/v Mời họp Ban chấp hành  Liên hiệp hội

 

Kính gửi: Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành

Trân trọng kính mời đồng chí về dự hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa (Liên hiệp hội).

Nội dung:

-  Tổng kết hoạt động Liên hiệp hội năm 2013;

-  Góp ý kiến dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Liên hiệp hội khóa V, nhiệm kỳ 2013-2018;  Góp ý kiến Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội V, nhiệm kỳ 2013-2018;

-  Thông báo việc phân công nhiệm vụ của Ban Thường vụ khóa V và công tác tổ chức, cán bộ.

Địa điểm: Tại Hội trường B sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa,

Địa chỉ: 17, Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa

Thời gian: 14h, ngày 30/12/2013.

Rất mong đồng chí thu xếp thời gian và công việc về dự.

Xin chân thành cám ơn!

Nơi nhận:                                                                     M. BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi;                                                       P.CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

- Lưu VP.

 

 

                                                                                    Phạm Ngọc Lân