Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Giáy mời Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp hội

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA.                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Số:             /GM-LHH                                 Thanh Hóa, ngày 4 tháng 6 năm 2013

GIẤY MỜI

Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp hội

 

Kính gửi:  Các đồng chí ủy viên Ban Chấp Liên hiệp hội

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá trân trọng kính mời các đồng chí về dự hội nghị bàn nhân sự khoá V Liên hiệp hội.

Nội dung: Bàn về nhân sự Ban Chấp hành Liên hiệp hội khoá V.

Thành phần:

- Lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh uỷ Thanh Hoá;

- Các uỷ viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội.

Thời gian: Từ 14h00  ngày 7 tháng 6 năm 2013.

Địa điểm: Hội trường B -Sở Khoa học và Công nghệ - số 17 Đường Hạc Thành, TP Thanh Hóa.

Trân trọng kính mời các đồng chí  về dự hội nghị đầy đủ đúng giờ.

 

Nơi nhận:                                                               TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi;                                                                 CHỦ TỊCH

- Lưu VT.                                                                         (đã ký)

                                                                                Nguyễn Văn Bảo