Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Giấy mời dự hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA.                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Số:                /GM-LHH                                   Thanh Hóa, ngày 13 tháng 5 năm 2013

GIẤY MỜI

Dự hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12


Kính gửi:  Các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành LHH

 

Thực hiện kế hoạch đại hội đại biểu lần thứ V của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá, Ban Thường vụ Liên hiệp hội quyết định tổ chức hội nghị Ban chấp hành.

Nội dung: - Thảo luận và thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành khoá V nhiệm kỳ 2013-2018.

Thành phần: - Các đồng uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp hội;

- Các ban Đảng, Sở nội vụ.

Thời gian:  14h00  ngày 17 tháng 5 năm 2013.

Địa điểm: Hội trường B sở Khoa học và công nghệ - số 17 Đường Hạc Thành, TP Thanh Hóa.

Đây là hội nghị quan trọng Ban Thường vụ đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc thời gian tham gia hội nghị.

Kính mời các đồng chí đến dự hội nghị đúng giờ và đúng thành phần.

 

Nơi nhận:                                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi;                                                                       CHỦ TỊCH

- Lưu VTP

                                                                                            (đã ký)

                                                                                     Nguyễn Văn Bảo