Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


thông báo Kết luận của Chủ tịch Liên hiệp hội tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 ngày 23 tháng 4 năm 2013

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ KỸ THUẬT THANH HOÁ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:                 /TB-LHH                                                 Thanh Hoá,  ngày 2 tháng 5  năm 2013

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Liên hiệp hội

tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 ngày 23 tháng 4 năm 2013

Ngày 23 tháng 4 năm 2013, Ban Chấp hành Liên hiệp hội đã họp phiên toàn thể dưới sự chủ trì của Chủ tịch Liên hiệp hội. Tham dự hội nghị có đại diện Ban tổ chức tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ và 28/40 uỷ viên BCH có mặt.

Sau khi Ban Chấp hành tập trung đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2013-2018, gồm Báo cáo Ban chấp hành khoá IV trình Đại hội khoá V, Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành, Báo cáo ban kiểm tra, Báo cáo sửa đổi Điều lệ và thông qua biểu quyết việc Hội Làm vườn và Trang trại rút khỏi thành viên.Liên hiệp hội

Chủ tịch Liên hiệp hội kết luận với các nội dung như sau:

1- Về dự thảo các Báo cáo

Các văn bản, báo cáo trình đại hội V được thảo luận tại Hội nghị đã đảm bảo được bố cục, khái quát được nội dung hoạt động trong nhiệm kỳ IV, tuy nhiên cần bổ sung thêm các hoạt động cụ thể của các hội thành viên, đánh giá đúng hiệu quả của các hoạt động đó; Xây dựng tốt phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục lấy ý kiến góp ý để hoàn chỉnh.Ban chấp hành giao cho Ban nội dung và Thường trực Liên hiệp hội tiếp thu, tổng hợp, chỉnh sửa (theo ý kiến ghi tại biên bản hội nghị này), để Đảng đoàn và Ban Thường vụ trình Thường trực Tỉnh uỷ.

2- Về công tác tổ chức

Căn cứ công văn số 13-3/HTV-TH ngày 13 tháng 3 năm 2013 của  Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hoá xin thôi là hội thành viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá, và công văn của cá nhân ông Lôi Xuân Len xin thôi tham gia Ban chấp hành. Ban Thường vụ Liên hiệp hội họp ngày 15/4/2013, đã lấy ý kiến và biểu quyết 100% ủy viên đồng ý để Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hoá rút khỏi danh sách Hội thành viên Liên hiệp hội; ông Lôi Xuân Len thôi không tham gia Ban chấp hành Liên hiệp hội khóa 2008-2013.

Tại hội nghị này, Ban chấp hành đã biểu quyết với 100% số ủy viên Ban chấp hành có mặt nhất trí với đề nghị của hội Làm vườn và Trang trại tỉnh không là thành viên của Liên hiệp hội, ông Lôi Xuân Len thôi không tham gia Ban chấp hành Liên hiệp hội khóa IV nhiệm kỳ 2008-2013. Giao cho Ban Thường vụ Liên hiệp hội ra quyết định.

3- Về những nhiệm vụ trong thời gian sắp tới

Ban chấp hành chỉ đạo các hội thành viên, đơn vị liên kết và trung tâm trực thuộc tiếp tục triển khai kế hoạch Đại hội Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2013-2018 một số nhiệm vụ trong tháng 5 như sau:

- Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ (đối với các hội hết nhiệm kỳ) và tổ chức hội nghị BCH hội để: Tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ IV của Ban Chấp hành Liên hiệp hội; Giới thiệu nhân sự lãnh đạo hội vào BCH khoá V theo quy định; Bầu đại biểu đi dự Đại hội Liên hiệp hội lần thứ V nhiệm kỳ 2013-2018 (theo Thông báo số lượng gửi kèm).

Ý kiến góp ý của các Hội thành viên vào dự thảo Báo cáo tổng kết của Ban chấp hành khóa IV và danh sách nhân sự vào BCH khoá V và đoàn đại biểu tham dự Đại hội V gửi về Văn phòng Liên hiệp hội, chậm nhất vào ngày 25/5/2013.

- Mỗi đơn vị chuẩn bị 01 bài tham luận Đại hội để đăng kỷ yếu Đại hội V. Thời hạn chậm nhất vào ngày 30/5/2013. (theo email: JLIB_HTML_CLOAKING ) .

Ban Thường vụ Liên hiệp hội thông báo các nội dung trên tới các uỷ viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội, Chủ tịch các hội thành viên, Giám đốc các Trung tâm trực thuộc và Thủ trưởng các đơn vị liên kết biết để thực hiện.


Nơi nhận:                                                                                TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Các uỷ viên BCHLHH;                                                                      P. CHỦ TỊCH

- Các hội thành viên, đơn vị liên kết và

các trung tâm trực thuộc

- L­­ưu:Văn thư.

                                                                                                 Phạm Ngọc Lân