Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Thông báo kết luận hội nghị Thường trực Liên hiệp hội tại kỳ họp tháng 1 năm 2013

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ KỸ THUẬT THANH HOÁ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  1152  /TB-LHH                                           Thanh Hoá,  ngày 29 tháng 1 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC LIÊN HIỆP HỘI

TẠI KỲ HỌP THÁNG 1 NĂM 2013

Ngày 28 tháng 1 năm 2013, Thường trực Liên hiệp hội đã họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì của Chủ tịch Liên hiệp hội. Tập thể Thường trực đã thảo luận, tham gia các ý kiến về những nội dung hoạt động trọng tâm của LHH trong quý I năm 2013 và một số vấn đề về đổi mới lề lối làm việc của cơ quan Thươmngf trực Liên hiệp hội. Hội nghị đã thống nhất kết luận với các nội dung như sau:

1- Về nhiệm vụ trọng tâm quý I:

Căn cứ chương trình hoạt động năm 2013 theo Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp hội trong phiên họp lần thứ X, nhiệm vụ trọng tâm trong quý I n¨m 2013 Liªn hiÖp héi được xác định là:

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2013-2018 theo đúng thời gian: Trong tháng 1 ban hành Kế hoạch đại hội đại biểu Liên hiệp hội lần thứ V đã được Ban chấp hành thông qua, thành lập Ban Tổ chức Đại hội lần thứ V và các tiểu ban giúp việc để chuẩn bị và tổ chức đại hội. Ban Tổ chức đại hội và các tiểu ban xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể và triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành các văn bản trình Ban Thường vụ Liên hiệp hội chậm nhất vào đầu tháng 3-2013.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ tham gia ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp nước cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1992. Về nhiệm vụ này và những nhiệm vụ trọng tâm khác, Thường trực xác định cần tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng ( Thành phần gồm: BCH Liên hiệp hội, Chủ tịch các hội thành viên, thủ trưởng các đơn vị liên kết và giám đốc các trung tâm trực thuộc ) để triển khai kế hoạch lấy ý kiến ngay đầu tháng 2-2013, tập hợp ý kiến đóng góp trong tháng và tổ chức hội nghị thống nhất ý kiến gửi UBND tỉnh và MTTQ tỉnh vào cuối tháng 2-2013.

- Tổ chức triển khai Nghị quyết BCH TW Đảng về phát triển khoa học và công nghệ trong giai đoạn mới

2- Về đổi mới lề lối làm việc của cơ quan Thường trực Liên hiệp hội:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết năm 2012 của Liên hiệp hội và kết luận của hội nghị Đảng đoàn Liên hiệp hội trong phiên họp đầu năm 2013 về đổi mới lề lối làm việc của Đảng đoàn và Ban Thường vụ Liên hiệp hội, Thường trực thống nhất sự phân công nhiệm vụ của  Chủ tịch Liên hiệp hội đối với các đồng chí thường trực công tác tại cơ quan Thường trực và phó Văn phòng Liên hiệp hội ( về cơ bản như thông báo số 820 ngày 3/2/2012 của Thường trực Liên hiệp hội). Theo đó:

- Chủ tịch chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động của Liên hiệp hội trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đoàn chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam. Trực tiếp phụ trách công tác Tổ chức, công tác thi đua – khen thưởng, tài chính của Liên hiệp hội, trưởng các ban, hội đồng chuyên môn của Liên hiệp hội.

- Đồng chí Trịnh Xuân Lương trực tiếp phụ trách Ban Khoa học&Công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội; giám đốc Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa; thường trực Hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi STKT, Giải thưởng khoa học và côg nghệ

- Đồng chí Phạm Ngọc Lân- Thường trực giải quyết công việc thường nhật của Liên hiệp hội bắt đầu từ tháng 2-2013; trực tiếp phụ trách Ban Thông tin, Tuyên truyền và Đối ngoại.

- Đồng chí Lê Xuân Dũng- phó văn phòng, phụ trách văn phòng.

Chủ tịch giao các phó chủ tịch ký các văn bản lĩnh vực mình phụ trách ( trừ các văn bản báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam và các quyết định của Ban chấp hành và Ban Thường vụ Liên hiệp hội). Thường trực ủy quyền cho Phó văn phòng ký chương trình công tác tháng của Liên hiệp hội, giấy công tác cho khách đến làm việc, giấy giới thiệu đi làm việc của cán bộ, nhân viên cơ quan Thường trực.

Đối với cơ quan Thường trực việc điều hành và liên hệ công việc thực hiện tiến bộ của công nghệ thông tin ( qua mạng internet và qua email) và kể từ tháng 2-2013 thực hiện theo tinh thần ISO 9000-2000 trong quản lý, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ trong cơ quan theo quy trình:

1.        Viết những gì cần làm ( xây dựng kế hoạch- duyệt )

2.        Làm những gì đã viết   ( thực hiện kế hoạch)

3.        Viết những gì đã làm   ( báo cáo thực hiện kế hoạch)

4.        Kiểm tra, đánh giá ( phê duyệt)

Việc duyệt kế hoạch ban đầu và việc kiểm tra, đánh giá theo quy định sau:

- Ban Thường vụ Liên hiệp hội duyệt và đánh giá đối với việc thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Liên hiệp hội ( qua từng quý);

- Chủ tịch Liên hiệp hội phê duyệt và kiểm tra đánh giá đối với các Phó Chủ tịch ( từng tháng);

- Phó chủ tịch trực phê duyệt và đánh giá Phó Văn phòng, phụ trách Văn phòng ( từng tháng);

- Phó văn phòng đánh giá các cán bộ, nhân viên, người lao động dưới quyền ( từng tháng).

Trên đây là kết luận của Chủ tịch Liên hiệp hội tại hội nghị tháng 1-2013 của Thường trực Liên hiệp hội, Ban Thường vụ  thông báo để các đồng chí trong BCH Liên hiệp hội, Chủ tịch các hội thành viên, Giám đốc các trung tâm trực thuộc, cán bộ cơ quan Thường trực Liên hiệp hội  biết tiện quan hệ công tác và thực hiện.


Nơi nhận                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Các uỷ viên BCH LHH, Chủ tịch các hội thành                                          CHỦ TỊCH

viên, Giám đốc các trung tâm trực thuộc, Thủ trưởng

các đơn vị liên kết;

- Cán bộ cơ quan  Thường trực Liên hiệp hội;

-  L­­ưu Văn th­ư.                                                                                              (đã ký)

                                                                                                        Nguyễn Văn Bảo