Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ quan trọng quý I năm 2013

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA.                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:           /GM-LHH-VP                      Thanh Hóa, ngày 29 tháng 01 năm 2013

GIẤY MỜI

Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ quan trọng quý I năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành

- Chủ tịch các hội thành viên, đơn vị liên kết

- Giám đốc các trung tâm trực thuộc

 

Ban Thường vụ Liên hiệp hội tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ quan trọng quý I năm 2013.

Nội dung:

- Triển khai kế hoạch lấy ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

- Triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Một số công tác chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ V của Liên hiệp hội.

Thành phần:

- Các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành, chủ tịch các hội thành viên, thủ trưởng các đơn vị liên kết, giám đốc các trung tâm trực thuộc.

Thời gian: Từ 13h30  ngày 04 tháng 02 năm 2013.

Địa điểm: Hội trường B Sở Khoa học và công nghệ - số 17 Đường Hạc Thành, TP Thanh Hóa.

Để triển khai tốt những nội dung trên đề nghị các đồng chí bố trí công việc, thời gian tham dự hội nghị đầy đủ đúng giờ.

 Nơi nhận:                                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi;                                                                CHỦ TỊCH

- Lưu VT.

                                                                               Nguyễn Văn Bảo(đã ký)