Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Thông báo kết luận hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp hội

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 VÀ KỸ THUẬT THANH HOÁ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

  

Số:          /TV-LHH                                    Thanh Hoá,  ngày 3 tháng 12 năm 2012

Thông báo

kết luận hội nghị Ban Chấp hành liên hiệp hội

tại kỳ họp  lần thứ 10 tháng 11 năm 2012

Ngày 28 tháng 11 năm 2012, Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá đã tiến hành họp phiên thường kỳ lần thứ X, dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Văn Bảo – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội. Tham dự hội nghị có đông đủ các uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp hội.

Hội nghị đã thực hiện các nội dung:

- Nghe thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Đảng đoàn Liên hiệp hội ( Báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng đoàn, Báo cáo  tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý cho tập thể và cá nhân Đảng đoàn Liên hiệp hội theo tinh thần Nghị quyết TW4, báo cáo của Tổ công tác Tỉnh uỷ chỉ đạo kiểm điểm gửi Thường trực tỉnh uỷ).

- Lấy ý kiến của Ban Chấp hành về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BCH Liên hiệp hội khoá IV, sau khi Điều lệ Liên hiệp hội được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quyết số 3277/QĐ-UBND ngày 04/10/2012.

- Trình và lấy ý kiến đóng góp của BCH  dự thảo kế hoạch Đại hội Liên hiệp hội lần thứ V nhiệm kỳ 2013-2018.

Sau khi nghe Bí thư Đảng đoàn- chủ tịch Liên hiệp hội thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân các thành viên Đảng đoàn; nghe Thường trực Liên hiệp hội thay mặt Ban Thường vụ báo cáo về việc Ban hành Quy chế hoạt động của BCH nhiệm kỳ 2008-2012 và dự thảo kế hoạch đại hội nhiệm kỳ 2013-2018 của Liên hiệp hội; hội nghị đã thảo luận nghiêm túc những vấn đề đặt ra và Chủ toạ hội nghị đã kết luận với những nội dung sau đây:

1- Hội nghị hoan nghênh và đồng tình cao các báo cáo kiểm điểm của Đảng đoàn và các thành viên Đảng đoàn Liên hiệp hội trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4.

2- Về quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Liên hiệp hội khoá IV nhiệm kỳ 2008-2013, hội nghị thống nhất không sửa đổi, bổ sung Quy chế dự thảo ngày 16/6/2008 và không ra quyết định ban hành vì thời gian còn lại để thực hiện không còn nhiều; hoạt động của Ban chấp hành Liên hiệp hội và hệ thống Liên hiệp hội tuân thủ Điều lệ Liên hiệp hội mới được phê duyệt ngày 4/10/2012.

3- Về kế hoạch đại hội nhiệm kỳ 2013-2018 của Liên hiệp hội: Hội nghị thống nhất cao bản kế hoạch đại hội do Ban Thường vụ trình hội nghị, giao Thường trực Liên hiệp hội hoàn thiện để báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các ban, ngành có liên quan. Theo đó:

3.1- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến cuối quý II đầu quý III năm 2013.

3.2- Số lượng triệu tập: 210 đại biểu trong đó đại biểu đương nhiên 39, số  còn lại bầu cử từ các hội thành viên và cử từ các đơn vị liên kết và các trưng tâm trực thuộc Liên hiệp hội. Cụ thể:

- Các đơn vị liên kết, các trung tâm trực thuộc mỗi đơn vị cử 01 đại biểu

- Các Hội thành viên ngoài đại biểu đương nhiên (là ủy viên BCH) bầu hoặc cử thêm 5 đại biểu tham dự đại hội, giao cho Thường trực LHH cùng với Ban tổ chức đại hội nghiên cứu điều chỉnh những Hội thành viên có số lượng nhiều hội viên có thể tăng thêm 2 đại biểu nhưng không quá 7 đại biểu, hội thành viên nào có số lượng dưới 50 hội viên thì giảm xuống không dưới 2 đại biểu (Ban tổ chức sẽ thông báo số lượng đại biểu được phân bổ bằng văn bản cho các hội thành viên sau).

3.3- Thành lập Ban tổ chức Đại hội để thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức đại hội như kế hoạch đã được BCH thông qua.

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và đại hội đại biểu Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thanh Hoá lần thứ V nhiệm kỳ 2013-2018 là dịp sinh hoạt chính trị lớn trong giới trí thức khoa học và công nghệ; Ban chấp hành Liên hiệp hội phát động đợt thi đua trong toàn Liên hiệp hội lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Liên hiệp hội Thanh Hoá và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên hiệp hội Việt Nam trong năm 2013.

Ban chấp hành đề nghị các hội thành viên căn cứ vào điều kiện cụ thể phát động đợt thi đua để tất cả cán bộ, hội viên trong hệ thống hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng đại hội và kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức doanh nghiệp, các nhà bảo trợ và các hội thành viên, các đơn vị liên kết, các trung tâm trực thuộc tham gia đóng góp, tài trợ cho đại hội về tinh thần và vật chất để cổ vũ động viên góp phần cho đại hội thành công tốt đẹp.

Ban Chấp hành Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá thông báo đến các đồng chí uỷ viên BCH, chủ tịch các hội thành viên, giám đốc các Trung tâm trực thuộc LHH để triển khai  thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                                     TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Các Đ/C Uỷ viên BCH;                                        P.  CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

- Chủ tịch các Hội thành viên,

- Các đơn vị liên kết và TT trực thuộc;

- Lưu VT-VP.

                                                                                     TS. Trịnh Xuân Lương