Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Giấy mờiLIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA.                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:             GM/LHH                                   Thanh Hóa, ngày 23 tháng 11 năm 2012

GIẤY MỜI

V/v Bàn một số nhiệm vụ và công tác đại hội

nhiệm kỳ 2013-2018 của Liên hiệp hội


Kính gửi:  Các đồng chí uỷ viên ban chấp hành LHH


Ban Thường vụ Liên hiệp hội quyết định tổ chức  hội hội nghị Ban chấp hành để triển khai một số nhiệm vụ cần thiết.

Nội dung:

- Thông báo kết quả kiểm điểm Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá theo Nghị quyết TW4 của Ban chấp hành TW Đảng

- Bàn một số nhiệm vụ  và công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2013-2018.

Thành phần: - Các đồng uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp hội

Thời gian:  7h30  ngày 28 tháng 11 năm 2012.

Địa điểm: Hội trường B sở Khoa học và công nghệ - số 17 Đường Hạc Thành, TP Thanh Hóa.

Kính mời các đồng chí bố trí thời gian đến dự hội nghị đúng giờ và đúng thành phần.


Nơi nhận:                                                          TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi;                                             P. CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

- Lưu VTP

   Đã ký


            Trịnh Xuân Lương