Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2012

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA.                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Số:         GM/LHH                                           Thanh Hóa, ngày 02 tháng 07 năm 2012

V/v Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2012

GIẤY MỜI

Kính gửi:  Các đồng chí uỷ viên ban chấp hành LHH

 

Ban Thường vụ Liên hiệp hội tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng sơ kết 6 tháng đầu năm vừa qua và bàn phương hướng hiện vụ 6 tháng cuối năm 2012.

Nội dung:

- Kiện toàn tổ chức của Liên hiệp hội ( cho miễn nhiệm và bầu bổ sung các uỷ viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra và phó chủ tịch kiêm nhiệm Liên hiệp hội khoá IV nhiệm kỳ 2008-2-13);

- Sơ  kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012.

Thành phần: - Các đồng uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp hội

Thời gian:  7h30  ngày 17 tháng 07 năm 2012.

Địa điểm: Hội trường B sở Khoa học và công nghệ - số 17 Đường Hạc Thành, TP Thanh Hóa.

Đây là hội nghị quan trọng, Ban Thường vụ kính mời đồng chí bố trí thời gian đến dự hội nghị đúng giờ và đúng thành phần.

 

Nơi nhận:                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi;                                                                CHỦ TỊCH

- Lưu VTP                                                                           (đã ký)

                                                                               Nguyễn Văn Bảo

 

 

 LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA.                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Số:        GM/LHH                                    Thanh Hóa, ngày 02 tháng 07 năm 2012

GIẤY MỜI

Tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2012

Kính gửi:

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh

- Chủ tịch các hội thành viên

- Thủ trưởng các đơn vị liên kết

- Giám đốc các trung tâm trực thuộc

 

Ban Thường vụ Liên hiệp hội tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng sơ kết 6 tháng đầu năm vừa qua và bàn phương hướng hiện vụ 6 tháng cuối năm 2012.

Nội dung:

- Kiện toàn tổ chức của Liên hiệp hội (cho miễn nhiệm và bầu bổ sung các uỷ viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra và phó chủ tịch kiêm nhiệm Liên hiệp hội khoá IV nhiệm kỳ 2008-2-13);

Sơ  kết hoạt  động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012.

Thành phần:   - Các đồng uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp hội

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh

- Chủ tịch các hội thành viên

- Thủ trưởng các đơn vị liên kết

- Giám đốc các trung tâm trực thuộc

- Khách mời

Thời gian:  9h00  ngày 17 tháng 07 năm 2012.

Địa điểm: Hội trường B sở Khoa học và công nghệ - số 17 Đường Hạc Thành, TP Thanh Hóa.

Kính mời đồng chí đến dự hội nghị đúng giờ.

 

 

Nơi nhận:                                                              TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi;                                                                CHỦ TỊCH

- Lưu VTP                                                                         (đã ký)

                                                                                 Nguyễn Văn Bảo