Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Chương trình phối hợp giữa UBND huyện hoằng hoá với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá

UBND HUYỆN H. HOÁ                CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT T.HOÁ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /UBHH-LHH-PH             Thanh Hoá, ngày     tháng 6 năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

GIỮA UBND HUYỆN HOẰNG HOÁ VỚI LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC

VÀ KỸ THUẬT THANH HOÁ

“Về việc đưa nhanh tiến bộ khoa học và công nghệ sinh học vào sản xuât Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, góp phần xây dựng mô hình nông thôn mới

I. Cơ sở xây dựng chương trình phối hợp:

Nghị quyết hội nghị số 26-NQ/TW ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại kỳ họp thứ 7 về “Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn”;

Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt  “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020”

Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc “Ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 50 - CT/TW ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Ban bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”;

Quyết định số 2005-QĐ/UBND ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Hoằng Hoá lần thứ XXV nhiệm kỳ 2010 - 2015;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khả năng, yêu cầu của UBND huyện Hoằng Hoá  và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá .

II. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò của Khoa học và Công nghệ đối với sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường cho người dân trên các phương tiện truyền thông.

- Đưa nhanh tiến bộ khoa học, công nghệ sinh học vào sản xuất Nông nghiệp và phát triển nông thôn, góp phần xây dựng Nông thôn mới tại huyện Hằng Hoá.

- Phát triển nền sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững, tạo ra nông sản đạt năng suất, chất lượng, giá trị cao hơn so với phương thức sản xuất lâu nay nông dân đang làm, từng bước phấn đấu sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAF.

- Hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng các loại hoá chất dùng trong Nông nghiệp.

- Giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn.

 2. Yêu cầu:

- ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới đi đôi với việc hướng dẫn để người nông dân dễ tiếp thu, dễ thực hiện.

- Năng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị tại đơn vị chỉ đạo điểm để đảm bảo sự thành công trong việc xây dựng mô hình.

- Nội dung chương trình phối hợp nay lồng ghép với các chương trình đang triển khai trên địa bàn huyện Hoằng Hoá.

III. Nội dung phối hợp:

ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn ... gồm một số nội dung cụ thể sau đây:

1. Sử dụng một số chế phẩm vi sinh vật đề xử lý rơm, ra, thành phân hữu cơ trong thời gian ngắn (35 - 45 ngày) hoặc dùng các chế phẩm vi sinh để xử lý rơm, rạ ngay từ lần đầu lồng đất (hoặc bừa vùi rạ) tránh tình trạng đốt rơm rạ như lâu nay.

2. Sử dụng phế thải trong sản xuất, chế biến nông - lâm sản như: rơm, rạ, phân gia súc, gia cầm, cặn bả từ bể phốt, chất thải từ chế biến thuỷ - hải sản ... thành phân bón phức hợp hữu cơ chất lượng cao, giá thành hạ, góp phần giảm đáng kể việc sử dụng phân đạm, các loại thuốc bảo vệ thực vật như lâu nay. (Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoặc cá nhân đều tổ chức thực hiện được).

3. Sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu trong sản xuất ngành chăn nuôi, thuỷ sản để tăng năng suất con nuôi, chất lượng thực phẩm, phòng dịch bệnh, xử lý ô nhiễm môi trường chuồng trại, ao, hồ ... góp phần giải quyết ô nhiễm vệ sinh môi trường nông thôn.

4. Xử lý ô nhiễm nguồn nước c?p, nước thải; trước mắt tập trung vào việc tạo nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân và môi trường nước nuôi tôm, cá.

5. Đưa một số giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng, giá trị cao vào sản xuất hoặc áp dụng mô hình liên kết sản xuất giống tại địa phương.

IV. Trách nhiệm của mỗi bên:

1. Đối với liên hiệp các hội Khoa học  và Kỹ thuật:

- Lựa chọn công nghệ để đưa vào ứng dụng phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Cử người tham gia vào ban chỉ đạo của huyện. Phối hợp với huyện và xã chỉ đạo trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

- Chịu trách nhiệm về việc đưa tiến bộ Khoa học, Công nghệ vào sản xuất Nông nghiệp và phát triển nông thôn, nếu gặp trường hợp bất khả kháng thì cùng nhau bàn bạc để khắc phục hậu quả.

2. Đối với UBND huyện Hoằng Hoá.

- Lựa chọn và giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị được chọn điểm thực hiện.

- Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xây dựng điểm.

- Cử người phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật chỉ đạo kỹ thuật trong  quá trình tổ chức thực hiện.

V. Về tài chính:

1. Kinh phí  để thực hiện xây dựng từng mô hình điểm cụ thể do hai bên bàn bạc, thống nhất quyết định.

2. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình công nghệ sinh học huyện do Chủ tịch UBND huyện quyết định.

3. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá giao nhiệm vụ cho Trung tâm tư vấn đấu tư và phát triển khoa học, công nghệ, môi trường là đơn vị trực thuộc, tiến hành ký kết hợp đồng với đơn vị chỉ đạo điểm của huyện. Nội dung hợp đồng do hai bên bàn bạc, cùng thống nhất.

VI. Biện pháp tổ chức thực hiện:

1. Sau khi chương trình phối hợp được ký kết, thành lập ban chỉ đạo thực hiện chương trình của huyện, của xã. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thật Thanh Hoá có Văn bản cử người tham gia trong Ban chỉ đạo của huyện.

2. Ngay sau khi có Quyết định thành lập ban chỉ đạo, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thường trực hội Khoa học và Kỹ thuật huyện phối hợp với Trung tâm tư vấn đầu tư và phát triển khoa học, công nghệ, môi trường tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm thật chi tiết, cụ thể, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

VII. Thời gian thực hiện:

Từ tháng 6 năm 2012 đến hết năm 2020, chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Từ tháng 6 năm 2012 đến hết năm 2015.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2016 đến hết năm 2020.

Chương trình phối hợp này được lập thành 11 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên lưu giữ 02 bản. Gửi Thường trực Tỉnh uỷ, thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá, Thường trực Huyện uỷ, thường trực HĐND huyện Hoằng Hoá và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam để báo cáo./.

 

ĐẠI DIÊN                                                              ĐẠI DIỆN

UBND HUYỆN HOẰNG HOÁ                LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT THANH HOÁ

CHỦ TỊCH                                                         TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)                                                                           ( đã ký)

 Phạm Bá Oai                                             TS. Nguyễn văn Bảo