Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


V/v Báo cáo tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ

 KỸ THUẬT THANH HOÁ    

Số:             /LHH- CV

V/v Báo cáo và đề nghị hỗ trợ tham gia     

Chương trình x©y dựng nông thôn mới.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 
Thanh Hoá, ngày 22  tháng 6 năm 2012

        Kính gửi:    Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

 

Thực hiện Quyết định số 2005/QĐ-UBTH ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá “về việc phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030”, thời gian vừa qua Ban Thường vụ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá ( Liên hiệp hội)  đã chỉ đạo Văn phòng Liên hiệp hội và các hội thành viên khối nông nghiệp ( Hội Giống cây trồng và Vật tư nông nghiệp, hội Chăn nuôi, hội Trang trại và Làm vườn, hội Thuỷ lợi … xây dựng và triển khai các mô hình điểm, góp sức phát triển nông nghiệp bền vững

Vừa qua trong hội nghị thường kỳ sơ kết 6 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2012, Ban Thường vụ Liên hiệp hội thống nhất phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng một chương trình cụ thể của trí thức KH&CN tỉnh nhà với tên gọi “ Trả lại hữu cơ ( mùn) cho đất ”.Nội dung chính của chương trình là bằng các biện pháp khoa học kỹ thuật và công nghệ từ nay đến năm 2020 đồng ruộng tỉnh Thanh sẽ được trả lại các chất hữu cơ vốn có của nó. Vì trong giai đoạn CNH HĐH nông dân không còn nuôi gia súc để sản xuất phân chuồng bón ruộng như trước nữa, ruộng đồng chủ yếu được bón phân vô cơ, thức thời mang lại hiệu quả nhất định, nhưng lâu dài đất sẽ bị thoái hoá, chai sạn, bạc mầu.

Để thực hiện chương trình trên với nhiều giai đoạn, trước mắt Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá phối hợp với UBND một số huyện điểm để đưa nhanh tiến bộ khoa học và công nghệ sinh học vào sản xuất Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới (xin gửi kèm theo Chương trình phối hợp hoạt ®éng giữa Liên hiệp hội và UBND huyện Hoằng Hoá ).

Ban Thường vụ Liên hiệp hội báo cáo và đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ để chương trình được thực hiện thành công.

Kính mong được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nơinhận: -  Như kính gửi;

- TT tỉnh uỷ (để b/c);                                         

-   LHH Việt Nam (để b/c);

- BCĐ chương trinh XDNTM (để b/c);

- Ban thi đua khen thưởng tỉnh ;

- Sở NN&PTNT Thanh hoá (để phối hợp;)

- L­ưu: VT, TT.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Ts. Nguyễn Văn Bảo