Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Qui chế phối hợp của Đảng đoàn Liên hiệp hội

TỈNH UỶ THANH HOÁ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 433QĐ/TU

Thanh Hoá, ngày 04 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa

Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá

với các huyện, thị, thành, đảng ủy trực thuộc, các đảng đoàn,

ban cán sự đảng có liên quan

-----------------------

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam,

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoa XI;

Căn cứ Quyết định 48-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan;

Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá,

BAN BÍ THƯ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá với các huyện, thị, thành, đảng ủy trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan.

Điều 2. Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá, các huyện, thi, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các đảng đoàn, Ban cán sự đảng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu cần bổ sung, sửa đổi, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổng hợp, trình Ban Thường vị Tỉnh uỷ xem xét quyết định.

Nơi nhận:                                                              T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Ban Bí thư Trung ương (b/c)                               PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- Ban Tuyên giáo Trng ương (b/c)

- Đảng đoàn LH các HKH&KT VN (b/c)

- Các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc,

- Các Ban, BCS đảng, đảng đoàn có liên quan

- Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.                                          Hoàng Văn Hoằng (Đã ký)

 

 

 

QUY CHẾ

Phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các

Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá với các huyện, thị, thành, đảng ủy trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan

(Ban hành kèm theo Quyết định số 433/QĐ-TU, ngày 04 tháng 4 năm  2012

của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ)

Điều 1. Đối tượng, nội dung và mục đích phối hợp

1-     Quy chế này quy định mối quan hệ phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá với các huyện, thị, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc và các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan.

2-     Nội dung phối hợp công tác gồm: triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của các hội khoa học và kỹ thuật thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

3-     Mục đích phối hợp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung ương và địa phương trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

Việc phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá với các huyện, thị, thành ủy, các đảng, đoàn, ban cán sự đảng có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá.

Điều 3. Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá có nhiệm vụ:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành viên thực hiện Cương lĩnh, chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá; lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trên.

Chấp hành và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; quyết định theo thẩm quyền phù hợp với sự phân công, phân cấp của Đảng.

2. Tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh những vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phát triển khoa học, công nghệ; xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ và các nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá.

Chủ động  chỉ đạo các hoạt động tham mưu phản biện, tư vấn, giám định xã hội để góp phần vào xây dựng các chương trình, dự án lớn của tỉnh và các chủ trương, chính sách của Đảng.

3. Phối hợp với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự và các ban, ngành có liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá, phối hợp với các cấp ủy đảng để xây dựng chi bộ và cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá trong sạch, vững mạnh.

Chương II

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP

Điều 4. Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có nội dung liên quan đến nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Liên hiệp các Họi Khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá.

1.  Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, kịp thời thông báo bằng văn bản tới các huyện, thị, thành ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan để triển khai, phối hợp thực hiện.

2.  Các huyện, thị, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng chỉ đạo triển khai và phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong việc thực hiện các nội dung có liên quan.

Điều 5. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

1. Những nhiệm vụ mà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá được giao có liên quan đến các huyện, thị xã, thành phố hoặc sở, ngành nào thì Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá chủ động đề nghị với huyện, thị, thành ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, sở, ngành đó tham gia để cùng lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện.

2. Những nhiệm vụ mà các huyện, thị, thành phố, các sở, ban, ngành được giao có liên quan đến Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá, và các các hội khoa học và kỹ thuật thành viên nào thì các huyện, thị, thành ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng chủ động đề nghị Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá tham gia để cùng lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp thực hiện.

Điều 6. Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ.

1. Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá chủ động phối hợp với các huyện, thị, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan trong việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá; phối hợp với Đảng uỷ, Ban Giám đốc các sở, ngành là cơ quan bảo trợ các Hội khoa học và Kỹ thuật thành viên trong việc chuẩn bị nhân sự chủ chốt (Chủ tịch, Phó chủ tịch) của hội trong các nhiệm kỳ đại hội.

2. Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá và các t các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan phối hợp thường xuyên và kịp thời trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng ở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá và các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành viên theo quy định của Đảng.

Điều 7. Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát

1. Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá thường xuyên phối hợp với các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sứ đảng có liên quan lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định của Tỉnh uỷ và Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá.

2. Khi phát hiện cá nhân, tổ chức tham gia Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá, các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành viên vi phạm Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hoặc có thư phản ánh, đơn khiếu nại, tố cáo thì Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, thẩm tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền và thông báo cho nhau biết kết quả giải quyết.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các Ban có liên uan của Tỉnh uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, của Tỉnh uỷ và Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Điều 9. Hằng năm hoặc khi cần thiết, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá và các huyện, thị, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan tổ chức hội nghị hoặc trao đổi bằng văn bản về kế hoạch công tác, giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; căn cứ vào các nhiệm vụ có liên quan thảo luận thống nhất xây dựng, chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện.

Điều 10. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá chịu trách nhiệm theo dõi. Nếu có vấn đề gì chưa thống nhất thì báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổng hợp, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.