Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2013

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ KỸ THUẬT THANH HOÁ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:         /CV-LHH                                              Thanh Hoá,  ngày 13 tháng 4  năm 2012

V/v Đề xuất các nhiệm vụ

khoa học công nghệ năm 2013

Kính gửi: - Chủ tịch các hội thành viên

                    - Thủ trưởng các đơn vị liên kết

                    - Giám đốc các trung tâm trực thuộc

 

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá nhận được công văn số 96/SKHCN ngày 6 tháng 3 năm 2012 về việc hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2013.

Liên hiệp hội đề nghị các Hội thành viên, các đơn vị liên kết và các trung tâm trực thuộc căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và nhu cầu thực tế của Hội , đơn vị mình, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2013.

Các nhiệm vụ bao gồm đề tài khoa học và công nghệ, dự án khoa học công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu bức xúc, cấp bách của thực tế sản xuất và đời sống, có địa chỉ áp dụng rõ ràng, đảm bảo tính mới, tính sáng tạo, khả thi, dễ áp dụng và phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Đề nghị các Hội thành viên và các đơn vị liên kết và các trung tâm trực thuộc nghiên cứu xây dựng đề xuất KHCN gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 5/5/2012 (Chúng tôi đính kèm phiếu đề xuất KHCN) đồng thời tổng hợp các đề xuất gửi về văn phòng Liên hiệp hội để tiện theo dõi.

Trân trọng!

 Nơi nhận:                                                               TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Chủ tịch các Hội thành viên;                                           P.  CHỦ TỊCH

- Thủ trưởng các đơn vị liên kết,

- GĐ. Trung tâm trực thuộc;

- Lưu VT; BTNB;web

                                                                              TS. Trịnh Xuân Lương