Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Thông báo kết luận hội nghị Ban Thường vụ Liên hiệp hội

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ LIÊN HIỆP HỘI

TẠI KỲ HỌP QUÝ I NĂM 2012

Ngày 19 tháng 3 năm 2012, Ban Thường vụ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá, gọi tắt là Liên hiệp hội (LHH) đã tiến hành họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì của Chủ tịch Liên hiệp hội. Tập thể Ban thường vụ đã thảo luận, tham gia các ý kiến về báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của LHH trong quý I, kế hoạch nhiệm vụ quý II/2012 và  một số vấn đề trong công tác tổ chức, cán bộ. Hội nghị đã thống nhất kết luận với các nội dung sau:

1- Về báo cáo đánh giá tình hình hoạt động quý I và nhiệm vụ quý II:

Trong quý I năm 2012 Liên hiệp hội chủ trì đã tổ chức tổng kết hội thi sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa  năm 2010 - 2011 và phát động hội thi STKT năm 2012 – 2013; tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2011, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2012; hoàn thành xuất bản ấn phẩm đặc san khoa học Thanh Hoá số 1/2012 và 3 bản tin nội bộ ( tháng1,2,3) để kịp thời phản ảnh hoạt động "mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới" của đội ngũ trí thức khoa học & công nghệ tỉnh nhà.

Cơ quan Thường trực Liên hiệp hội, ngoài việc tích cực tham gia hoạt động giao lưu, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm với liên hiệp hội các tỉnh phía Bắc ( do Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Việt Nam chủ trì), đã sớm ra quân thực hiện các đề tài, dự án đang trong kế hoạch thực hiện, triển khai thực hiện dự  án mới “ Sản xuất thử nghiệm phân hữu cơ vi sinh trên nền than bùn tại xã Vĩnh Tân, Vĩnh lộc, Thanh Hóa”; đồng thời kiện toàn lại các ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong cơ quan.

Các hội thành viên, đơn vị liên kết và các trung tâm trực thuộc đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2011, xây dựng phương hướng hoạt động năm 2012 với các chương trình hoạt động phong phú, điển hình như hội Các ngành Sinh học - Hoá học, câu lạc bộ Lâm nghiệp, hội Giống cây trồng & Vật tư nông nghiệp, hội Làm vườn và Trang trại, hội Y học, hội Sinh vật cảnh, hội khoa học Lịch sử, hội Cổ vật, chi hội Di sản văn hoá v.v Tuy nhiên, còn một số hội thành viên chưa tổ chức được các hoạt động, chưa thực hiện qui định của điều lệ, không tổ chức hội nghị BCH để tổng kết hoạt động trong năm. Đây là vấn đề cần phải được kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời.

Về nhiệm vụ kế hoạch công tác quý II: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2012 do BCH đề ra, trọng tâm là thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện chỉ thị số 42 CT/TW cuả Bộ Chính trị; phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng đề án tổ chức, bộ máy của Liên hiệp hôị; phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp hội với các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, với Đảng đoàn, các Ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh uỷ Thanh Hóa.

2- Về công tác tổ chức: BTV thống nhất một số vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ sau:

2.1 Đề nghị BCH đồng ý cho các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành LHH khoá IV được bầu vào BCH tại đại hội theo cơ cấu, nhưng thực tế không còn phù hợp và bầu bổ sung các đồng chí mới thay thế.

Cụ thể: Các uỷ viên BCH đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể nay đã chuyển công tác khác hoặc về nghỉ hưu và các uỷ viên BCH đại diện lãnh đạo ( chủ tịch hoặc phó chủ tịch) các hội thành viên nay không giữ trọng trách lãnh đạo hội.

Giao Thường trực thực hiện theo quy trình, chuẩn bị nhân sự cụ thể báo  cáo BCH quyết định trong kỳ  họp sắp tới.

2.2. Về việc kiện toàn các trung tâm trực thuộc LHH, Ban biên tập Đặc san Khoa học Thanh Hoá, Ban biên tập Bản tin nội bộ, Hội đồng bảo trợ và Ban giám đốc quỹ hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa:

- Thống nhất chủ trương bổ nhiệm giám đốc Trung tâm Tư vấn, Đầu tư và Phát triển KHCNMT thay đồng chí Phạm Ngọc Lân; Giao Thường trực chủ động làm quy trình và quyết định;

- Việc tìm nhân sự thay đồng chí Hoàng Ngọc Bạt- giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học- công nghệ và dịch thuật ( theo đơn xin từ chức ), giao Thường trực chuẩn bị, nếu tìm được nhân sự thay thế thì bổ nhiệm ( nếu không tìm được thì giải thể );

- Việc kiện toàn ban biên tập đặc san khoa học và bản tin nội bộ nhằm không ngừng nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Liên hiệp hội là cần thiế; BTV giao Thường trực lựa chọn người có năng lực biên tập thực sự vào ban biên tập để thực hiện nhiệm vụ, không cơ cấu thành viên mang tính hình thức;

- Đối với bộ máy của quỹ hỗ trợ STKT Thanh Hóa nhiều năm chưa được kiện toàn, cũng cố; BTV giao Thường trực làm quy trình kiện toàn Hội đồng bảo trợ quỹ, ban giám đốc quỹ và chọn bổ sung các tập thể và cá nhân bảo trợ quỹ.

Ban thường vụ thông báo để các đồng chí uỷ viên BCH, chủ tịch các hội thành viên, giám đốc các trung tâm trực thuộc LHH và lãnh đậo các ban của Cơ quan Thường trực biết, thực hiện.


Nơi nhận:                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Các Đ/C Uỷ viên BCH;                                                           CHỦ TỊCH

- Chủ tịch các Hội thành viên,

- GĐ. Trung tâm trực thuộc;

- Lưu VT; BTNB;web

                                                                                   TS. Nguyễn Văn Bảo(đã ký)