Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Học tập Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và Nghị quyết 04-NQ/TU của tỉnh uỷ

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA.                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          GM/LHH                               Thanh Hóa, ngày 9  tháng 4 năm 2012

GIẤY MỜI

V/v Học tập Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI

và Nghị quyết 04-NQ/TU của tỉnh uỷKính gửi:  - Các đồng chí uỷ viên ban chấp hành Liên hiệp hội

- Chủ tịch các hội thành viên


Thực hiện công văn số 476-CV/TGTU ngày 3/4/2012 của Ban tuyên giáo tỉnh uỷ về việc dự học tập Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và Nghị quyết 04-NQ/TU của tỉnh uỷ.

Nội dung: -  Phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một số " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh " về tiếp tục xây dựng đội nghũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hoá thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020"

Thành phần: - Các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp hội;

- Chủ tịch các hội thành viên.

Thời gian:  7h30  ngày 10 tháng 04 năm 2012.

Địa điểm: Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh.

Kính mời đồng chí đến dự hội nghị đúng giờ.

 Nơi nhận:                                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi;                                                                 CHỦ TỊCH

- Lưu VTP

                                                                                TS. Nguyễn Văn Bảo(đã ký)