Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


GIẤY MỜI HỘI NGHỊ

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC

KỸ THUẬT THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          GM/LHH

V/v họp  ban Thường vụ Liên hiệp hội
Thanh Hóa, ngày 15 tháng 03 năm 2012

GIẤY MỜI

Kính gửi:  Các đồng chí uỷ viên ban Thường vụ

Thường trực Liên hiệp hội tổ chức hội nghị  Ban Thường vụ định kỳ quý I  và triển khai kế hoạch quý II/2012

Nội dung:

- Sơ kết công tác quý I/2012

- Bàn một số chủ trương về công tác tổ chức cán bộ.

Thành phần:

- Các đồng chí trong Ban Thường vụ Liên hiệp hội.

Thời gian:  14h00  ngày 19 tháng 03 năm 2012.

Địa điểm: Phòng họp Liên hiệp hội - số 17 Đường Hạc Thành, TP Thanh Hóa.

Kính mời đồng chí đến dự hội nghị đúng giờ.


Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VTP

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bảo (đã ký)