Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


GIẤY MỜI HỘI NGHỊ

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA.                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:        /GM-LHH 
Thanh Hóa, ngày 2 tháng 12 năm 2011
 

GIẤY MỜI  HỘI  NGHỊ

                                                        Kính gửi:

-  Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ

- Lãnh đạo Sở văn hoá Thể thao-Du lịch

- Hội đồng cố vấn về tư vấn, phản biện

- Hội Khoa học Lịch sử

- Ban nghiên cứu Lịch sử Thanh Hoá

- Liên chi hội di sản văn hoá- Hội Cổ vật

- Lãnh đạo UBND huyện Hà Trung

Thực hiện theo quyết định 2792 /2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc giao cho Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá  thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội các đề tài, dự án trên địa bàn tỉnh và đề xuất Hội thảo về những hiện vật và di tích tại quê hương Hồ Quý Ly,  nhân dịp  đón bằng di sản văn hoá thế giới thành Nhà Hồ.

                   Nội dung:   Xin ý kiến tham gia về nội dung đề xuất tổ chức hội thảo.

                Thành phần: Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, Hội đồng cố vấn về tư vấn, phản biện, Lãnh đạo Hội thành viên;

                  - Lãnh đạo UBND huyện Hà Trung, các chuyên gia về khoa học Lịch sử.

                Thời gian: 14h00 ngày 22 tháng 2 năm 2012.

                Địa điểm: Phòng họp Liên hiệp hội, số 17 Đường Hạc Thành, TP Thanh Hóa.

                 Rất mong được các đại biểu đến dự và tham gia ý kiến!

Nơi nhận:                                                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ

       - Như kính gửi;                                                         PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

                                   - Các chuyên gia LSử

                                     - Lưu VTP

 

                                                            Trịnh Xuân Lương