Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

        Số 39-KH/ĐUK       T                               hanh Hóa, ngày 28 tháng 02 năm 2016


KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh” năm 2017

                                                            -----------

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 05/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020. Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện năm 2017 trong Đảng bộ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

- Góp phần hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ đến năm 2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về triển khai, học tập, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ.

2. Yêu cầu

- Tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch học tập và làm theo năm 2017 của tập thể, cá nhân. Kết quả thực hiện kế hoạch là tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng năm 2017.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng bồi dưỡng, phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Thực hiện công tác tuyên truyền

- Đưa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW vào sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc. Ngay từ đầu năm, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cho các chi bộ, đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành dự sinh hoạt với các chi bộ, đoàn thể trực thuộc; báo cáo lịch sinh hoạt và kết quả sinh hoạt của các chi bộ về Ban Thường vụ Đảng ủy.

- Cấp ủy cơ sở phối hợp lãnh đạo chuyên môn định kỳ hằng quý tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự gắn với cập nhật, bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

- Các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chuyên môn mở thư mục, chuyên trang về công tác xây dựng Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các trang thông tin điện tử, các bản tin, tập san của cơ quan, đơn vị, ngành.

Tổ chức “Tuần phim về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho học sinh, sinh viên các trường học nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2017). Xây dựng phóng sự tuyên truyền về kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh trong toàn Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.

2. Thực hiện khâu đột phá

- Đối với cá nhân: Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phong cách, tác phong công tác; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm” của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Đối với tập thể: Các cấp ủy lãnh đạo lựa chọn vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo cán bộ, đảng viên tập trung giải quyết.

3. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân

- Kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp.

- Cấp ủy cơ sở tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo Bác gắn với việc sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng của trong cơ quan, đơn vị; lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu để xét chọn biểu dương và giới thiệu để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập sách Điển hình tiên tiến làm theo lời Bác và tham gia triển lãm hình ảnh “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy cơ sở trực thuộc, Công đoàn viên chức tỉnh, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, Hội Khuyến học khối căn cứ nội dung Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch này tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của tập thể và bí thư cấp ủy, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy khối; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện (qua Ban Tuyên giáo; báo cáo kết quả 6 tháng gửi trước ngày 25/6; báo cáo tổng kết năm gửi trước ngày 30/12/2017).

Chỉ đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng xây dựng kế hoạch cá nhân (mỗi cá nhân xây dựng 01 bản kế hoạch); mở sổ theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của tập thể và cá nhân (theo mẫu tham khảo).

2. Ban Tổ chức tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy khối rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên.

3. Ban Tuyên giáo chủ trì phối hợp với các Ban của Đảng ủy khối theo dõi, kiểm tra, giám sát và định kỳ hằng năm, tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, báo cáo với Ban Thường vụ./.

 

 

Nơi nhận:         

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);

- Ban Tuyên giáo TU (b/c);

- Các Ban, đoàn thể của ĐUK;

- Các TCCS đảng trực thuộc;

- Lưu BTG, VT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

                                                                                              Đỗ Xuân Phong