Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Quy chế hoạt động của BCH Liên hiệp hội

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ KỸ THUẬT THANH HOÁ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  39 TV/LHH Thanh Hóa, ngày 25 tháng 1 năm 2014
 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

của Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học

và Kỹ thuật Thanh Hoá khoá V (nhiệm kỳ 2013-2018)

 

- Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ; Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ qui định chi tiết thi hành Nghị định số 45;

- Căn cứ Điều lệ của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá (sau đây viết tắt là Liên hiệp hội) ðó được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết ðịnh số 3277/QĐ-UBND, ngày 04/10/2012;

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đại biểu Liên hiệp hội tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2013-2018 thông qua ngày 15/11/2013;

Ban chấp hành Liên hiệp hội Thanh Hóa khoá V, nhiệm kỳ 2013-2018, ban hành Quy chế hoạt động Ban Chấp hành như sau:

éiều I. Quyền hạn và trỏch nhiệm của Ban  Chấp hành

1.1. Ban chấp hành Liên hiệp hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp hội giữa 2 kỳ Đại hội, cú quyền hạn và trỏch nhiệm:

- Bầu cử Ban Thường vụ, các chức danh Thường trực Liên hiệp hội;

- Xõy dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ V.

- Điều phối hoạt động của các Hội thành viên và các tổ chức, ðừn vị trực thuộc.

- Kết nạp các Hội thành viên mới và đýa ra khỏi Liờn hiệp hội Thanh Húa những hội thành viờn khụng thực hiện tốt éiều lệ của Liờn hiệp hội

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ tiếp theo.

- Là đầu mối hoạt động với tư cách Hội thành viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

1.2.  Chế độ sinh hoạt của Ban Chấp hành:

Ban chấp hành họp thường kỳ 2 lần/năm, vào cuối tháng 6 và cuối tháng 12 hằng năm và làm việc theo nguyên tắc dân chủ, lãnh đạo tập thể, quyết ðịnh theo đa số.

- Các trung tâm, ðừn vị trực thuộc và đơn vị liên kết không cú đại diện tham gia Ban chấp hành, thỡ được mời đại diện tham gia cỏc cuộc họp Ban Chấp hành.

 1.3. Quyền hạn, trỏch nhiệm của ủy viên Ban chấp hành:

- Tham gia ý kiến và biểu quyết các công việc của Liên hiệp hội trong các kỳ họp Ban chấp hành.

- Được giao tham gia một trong các ban chuyên môn hoặc các tổ chức trực thuộc Ban chấp hành ( Ban, Hội đồng, Trung tâm…).

- Có thể được uỷ quyền đại diện cho Liên hiệp hội trong các hoạt động liờn quan ở trong tỉnh, trong nước và ngoài nước;

- Được cung cấp thường xuyên các thông tin về hoạt động của Liên hiệp hội, được mời dự các cuộc hội thảo khoa học, tập huấn nâng cao trình độ, tham quan nghiên cứu khoa học v.v...

- Tham dự các cuộc họp của Ban chấp hành, nếu không dự họp phải báo cáo trước bằng văn bản về Văn phòng Liên hiệp hội.

- Có trách nhiệm báo cáo các hoạt động của Hội mà mình đại diện cho Ban chấp hành Liên hiệp hội và truyền đạt các chủ trương, nghị quyết… của Ban chấp hành Liên hiệp hội cho hội viên của Hội mình.

Điều II.. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Thường vụ:

2.1.  Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ:

- Thay mặt Ban chấp hành lãnh đạo công tác của Liên hiệp hội, có trách nhiệm báo cáo công việc trước Ban chấp hành.

- Quyết định công nhận Hội thành viên mới, bãi nhiệm, miễn nhiệm và bổ sung ủy viên Ban chấp hành theo Điều lệ và Nghị quyết của Ban Chấp hành và báo cáo Ban chấp hành tại kỳ họp gần nhất.

- Quyết định việc thành lập, cơ cấu tổ chức bộ máy và giải thể các đơn vị trực thuộc, cỏc phũng, ban Cừ quan thýờng trực Liên hiệp hội.

- Ban Thường vụ Liên hiệp hội sinh hoạt thường kỳ 3 tháng một lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu của công việc do Chủ tịch Liên hiệp hội triệu tập.

2.2. Quyền hạn và trách nhiệm của các ủy viên Ban Thường vụ:

- Tham gia ý kiến và biểu quyết các công việc của Liên hiệp hội trong các kỳ họp Ban Thường vụ.

- Được giao tham gia các ban chuyên môn trong cơ quan Thường trực Liên hiệp hội và các tổ chức trực thuộc Ban thường vụ.

- Có thể được Ban Thường vụ uỷ quyền đại diện cho Liên hiệp hội chỉ đạo và điều phối các hoạt động liờn quan;

Điều III. Quyền hạn và trách nhiệm của Thường trực Liên hiệp hội:

3.1. Thường trực Liên hiệp hội: Gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch.

- Thay mặt Ban Thường vụ tiếp nhận và giải quyết các công việc hàng ngày có liên quan đến Liên hiệp hội.

- Theo dõi để nắm bắt kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội, nghị quyết của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ trong các kỳ hội nghị.

- Tổ chức triển khai chủ trương, chỉ thị, nghị quyết và cỏc vón bản quan trọng của cấp uỷ Đảng, chính quyền cấp tỉnh và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam đến các thành viên trong hệ thống Liên hiệp hội.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ về công tác tổ chức, cán bộ, các hoạt động chuyên môn của Liên hiệp hội; Điều hoà phối hợp các hoạt động giữa các hội thành viên trong Liên hiệp hội.

- Tổng hợp nắm bắt thông tin và tình hình hoạt động trong hệ thống Liên hiệp hội theo định kỳ để báo cáo với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Ban ngành chức năng liên quan và Ban Thường vụ Liên hiệp hội.

- Chế độ sinh hoạt: định kỳ giao ban hàng tuần, có thể hội ý để thảo luận khi có việc đột xuất cần giải quyết

3.2. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch:

- Chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Liên hiệp hội.

- Chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ và Ban chấp hành.

- Lãnh đạo, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, của Hội nghị Ban chấp hành và Ban Thường vụ.

- Là Chủ tài khoản của Liên hiệp hội.

3.3. Quyền hạn và trách nhiệm của Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký:

3.3.1. Quyền hạn và trách nhiệm của Phó chủ tịch:

- Thay mặt Chủ tịch điều hành công việc trong các trường hợp được uỷ quyền.

- Thủ trưởng cơ quan Văn phòng Liên hiệp hội, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Văn phòng Liên hiệp hội.

- Phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn theo sự phân công của Ban Thường vụ Liên hiệp hội.

- Phối hợp tổ chức việc liên kết và điều hoà hoạt động của các Hội thành viên, các trung tâm trực thuộc và đơn vị liên kết.

3.3.2.  Quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Thư ký:

- Chịu trách nhiệm từng công việc được Chủ tịch phân công.

- Điều hành các hoạt động của Văn phòng Liên hiệp hội.

- Dự thảo các kế hoạch, chương trình công tác, đề án, văn bản, nghị quyết, báo cáo của Ban Thường vụ, Ban chấp hành và của Đại hội.

- Tham gia các cuộc họp Ban Thường vụ, Thường trực để ghi chép nội dung, biên bản hội nghị.

3.4. Quyền hạn và trách nhiệm của Phó Chủ tịch chuyên trách:

- Thay mặt Chủ tịch điều hành công việc trong các trường hợp được uỷ quyền.

- Chỉ đạo, đôn đốc các hoạt động của Liên hiệp hội được phân công.

- Phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn theo sự phân công của Ban Thường vụ.

- Phối hợp tổ chức việc liên kết và điều hoà hoạt động của các Hội thành viên, các trung tâm trực thuộc và đơn vị liên kết.

3.5. Phó Chủ tịch kiêm nhiệm:

- Chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học  và Công nghệ, các ngành liên quan khác trong và ngoài tỉnh về hoạt động KH&CN của Liên hiệp hội.

- Thay mặt Chủ tịch điều hành công việc trong các trường hợp được uỷ quyền.

Điều IV. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm tra.

Ban Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động của Liên hiệp hội, các Hội thành viên và các tổ chức trực thuộc trong việc thực hiện Điều lệ, quy chế hoạt động của Liên hiệp hội và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong các hoạt động của Liên hiệp hội và các Hội thành viên.

Ban Kiểm tra hoạt động tuân thủ Điều lệ Liên hiệp hội và theo Quy chế riêng của Ban Kiểm tra được Chủ tịch Liên hiệp hội ký quyết định ban hành.

Đại diện Ban Kiểm tra được mời tham dự các cuộc họp của Thường trực Liên hiệp hội khi cần thiết.

Điều V - Chế độ thông tin, báo cáo và hội phí của các hội thành viên, đơn vị liên kết và các đơn vị trực thuộc

5.1.  Chế độ thông tin:

- Mỗi hội thành viên, các đơn vị trực thuộc và liên kết (gọi tắt là đơn vị) được bảo đảm cấp miễn phí các ấn phẩm thông tin của Liên hiệp hội: Đặc san Khoa học Thanh Hóa, Bản tin nội bộ…; các đơn vị cử cán bộ chuyên trách tham gia cộng tác viên của Bản tin nội bộ, Đặc san Khoa học Thanh Hóa, Trang thông tin điện tử của Liên hiệp hội.

- Các hoạt động của các đơn vị được phản ánh trong website, tờ Thông tin nội bộ và các ấn phẩm khác của Liên hiệp hội.

- Khi có sự thay đổi về nơi công tác, địa chỉ cơ quan, nhà riêng, số điện thoại di động, thư  điện tử, (Email) của uỷ viên BCH và các đơn vị trong hệ thống Liên hiệp hội cần thông báo về văn phòng Liên hiệp hội.

5.2. Chế độ báo cáo:

- Các đơn vị báo cáo định kỳ: Sơ kết 6 tháng gửi về Văn phòng Liên hiệp hội vào trước ngày 25/6; Báo cáo Tổng kết năm vào trước 25/12 để Văn phòng Liên hiệp hội tổng hợp báo cáo chung của Liên hiệp hội trình hội nghị Ban Chấp hành định kỳ.

- Các đơn vị không gửi báo cáo hoặc gửi báo cáo quá chậm so với quy định sẽ bị trừ điểm thi đua khi bình xét.

5.3. Hội phí:

Các hội thành viên, các trung tâm, ðừn vị trực thuộc và đơn vị liên kết đóng góp  một khoản kinh phí cho quỹ Liên hiệp hội. Mỗi năm đóng một lần vào tháng đầu năm. Mức đóng do BCH Liên hiệp hội quy định.

Điều VI - Khen thưởng và Kỷ luật:

6.1 Khen thưởng:  Các cỏ nhõn, tập thể cú thành tớch sẽ ðýợc khen thýởng theo qui ðịnh.

6.2. Kỷ luật: Các cỏ nhõn, tập thể trong hệ thống Liên hiệp hội, vi phạm Điều lệ, Qui chế… sẽ xử lý theo quy định.

Điều VII. Tổ chức thực hiện

Ban chấp hành giao cho Ban Thường vụ Liên hiệp hội chỉ ðạo triển khai thực hiện Qui chế này. Cỏc uỷ viờn BCH nghiờm chỉnh thực hiện qui chế.  Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì không phù hợp báo cáo bằng văn bản gửi Ban Chấp hành để xem xét bổ sung, sửa đổi.

Qui chế này cú hiệu lực kể từ ngày ký.

 Nơi nhận:                                                                                         TM. BAN CHẤP HÀNH

- Các UVBCH LHH;                                                                                         CHỦ TỊCH

- GĐ các TT trực thuộc;

- Thủ trưởng các đơn vị liên kết;

- Đoàn Chủ tịch LHHVN (để biết)

- Lưu VP.                                                                                           TS. LÊ ĐÌNH SƠN