Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017


ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT SỐ 02-NQ/TU NGÀY 30/12/2015 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

ĐỀ CƯƠNG

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT SỐ 02-NQ/TU NGÀY 30/12/2015 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ,

các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 - 2020


Thư cảm ơn

THƯ CẢM  ƠN

Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, ngày 28/10/2014, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá (Liên hiệp hội) đã tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Liên hiệp hội (28/10/1994 - 28/10/2014).


DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XVII, TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XVII, TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Quy chế hoạt động của BCH Liên hiệp hội

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

của Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học

và Kỹ thuật Thanh Hoá khoá V (nhiệm kỳ 2013-2018)