Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa ( gọi tắt là Liên hiệp hội Thanh Hoá) là một tổ chức chính trị-xã hội tự nguyện của tầng lớp trí thức đang hoạt động trong các hội khoa học và kỹ thuật trên địa bàn Thanh Hóa.

Liên hiệp hội Thanh Hóa là thành viên của Liên hiệp các tổ chức Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa.

Mục đích của Liên hiệp hội Thanh Hoá là tập hợp và đoàn kết các hội khoa học và kỹ thuật đang hoạt động trên địa bàn Thanh Hóa để giúp đỡ nhau tiến hành các hoạt động nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tỉnh nhà trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN, xây dựng quê hương Thanh Hóa giầu mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Liên hiệp hội Thanh Hóa hoạt động trên phạm vi cả tỉnh, có thư cách pháp nhân, có con dấu, có tài sản và tài chính riêng, có biên chế, có trụ sở riêng đặt tại thành phố Thanh Hóa.

Liên hiệp hội Thanh Hóa đại diện và bảo vệ quyền lợi cho các hội thành viên trong khuôn khổ luật pháp quy định

Nhiệm vụ chủ yếu của Liên hiệp hội Thanh Hoá là tập hợp và đoàn kết , phối hợp và điều hoà hoạt động của hội thành viên trong các lĩnh vực: phổ biến kiến thức KH-KT cho quần chúng; nghiên cứu khoa học và công nghệ; bồi dưỡng và nâng cao trình độ mọi mặt cho các hội viên và đội ngũ cán bộ KH-KT, giúp đỡ các tài năng KH-CN; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên; vận động đội ngũ trí thức, các nhà khoa học đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp CNH,HĐH quê hương đất nước.