Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Quyết định thành lập Ban Tổ Chức, Ban Thư ký, Quyết định ban hành thể lệ hội thi

Căn cứ Quyết định số 483 TC/UBTH ngày 12-4-1994 của Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-CT ngày 7-9-2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá và tham gia Giải thưởng Khoa học - Công nghệ Việt Nam - Căn cứ Hướng dẫn tổ chức Hội thi STKT trong năm 2010-2011 của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. - Căn cứ công văn số 800/UBND-KHCN ngày 25/2/2010 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tổ chức triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

Xin bấm vào đây để tải về