Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THANH HOÁ NĂM 2014-2015

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT

THANH HOÁ NĂM 2014-2015

Thực hiện công văn số 244/LHHVN-VIFOTEC ngày 10/4/2014 của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (STKT) toàn quốc lần thứ 13 năm 2014-2015 và chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức triển khai Hội thi STKT Thanh Hoá lần thứ IX năm 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

Thường trực Liên hiệp hội phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi STKT Thanh Hoá năm 2014-2015 và tổ chức triển khai Hội thi STKT toàn quốc lần thứ 13 nh­ư sau:

I. Mục đích ý nghĩa.

1- Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thanh Hoá (sau đây gọi tắt là Hội thi) được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa Quê hương Đất nước.

2- Tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 năm 2014-2015.

II. Lĩnh vực dự thi.

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

2. Cơ khí  tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;

3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng;

4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

5. Y dược;

6. Giáo dục và Đào tạo.

III. Kinh phí tổ chức Hội thi gồm.

- Kinh phí tổ chức chỉ đạo Hội thi do UBND tỉnh cấp trong ngân sách của tỉnh hằng năm.

- Kinh phí khen thưởng cho tác giả đạt giải cấp tỉnh:

+ Đề nghị UBND tỉnh cấp từ nguồn ngân sách của tỉnh cho Hội thi năm 2014-2015.

+ Vận động các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân tài trợ.

IV. Công tác triển khai, tổ chức thực hiện.

1-Chuẩn bị văn bản.

- Cơ quan chủ trì xây dựng các văn bản về công tác tổ chức Hội thi bao gồm: Thể lệ, Kế hoạch triển khai, thành lập các Ban giúp việc Hội thi STKT Thanh Hoá năm 2014-2015.

- Xây dựng nội dung các tài liệu tuyên truyền (pa nô, áp phích, tờ gấp) thủ tục xuất bản.

2- Về công tác tổ chức.

a/ Ban tổ chức Hội thi.

- Cơ quan Quyết định, Thường trực Liên hiệp hội Thanh Hoá.

- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Khoa học & Công nghệ, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Y tế, sở Giáo dục và Đào tạo, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh.

b/ Ban Thư ký.

- Ban thư ký Hội thi do Trưởng Ban tổ chức quyết định, bao gồm các thành viên của các cơ quan tham gia Ban tổ chức Hội thi.

c/ Các Ban thực hiện theo Kế hoạch và Thể lệ Hội thi.

3. Các nhiệm vụ chính.

- Thường trực Ban tổ chức, Ban thư ký xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp và một số huyện, thị xã, thành phố, tiến hành phát động, tuyên truyền Hội thi (Có kế hoạch phát động riêng).

- Thời gian phát động từ 1/4/2014  đến hết ngày 30-7-2015.

- Tuyên truyền Thể lệ Hội thi; phản ánh kịp thời công tác Hội thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, làm cho đông đảo cán bộ khoa học và các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh hiểu rõ nội dung, mục đích và ý nghĩa của Hội thi, lĩnh vực thi, đối tượng dự thi. Xây dựng nội dung tuyên truyền định kỳ trên các phương tiện:

+ Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh;

+ Các ấn phẩm của Liên hiệp hội Thanh Hoá;

+ Các ấn phẩm của Sở Khoa học và Công nghệ;

+ Định kỳ trên Báo Thanh Hoá;

+ Làm Pano lớn giới thiệu về Hội thi tại cơ quan Thường trực, Ban tổ chức Hội thi

+ In 1000 tờ áp phích (Khổ 60cm x 90 cm) dán tại các công sở ở tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh;

+ In 1000 tờ rơi tóm tắt Thể lệ Hội thi phục vụ tuyên truyền và hướng dẫn các cơ quan và tác giả tham gia Hội thi.

+ Gửi công văn, Thể lệ, Kế hoạch tổ chức Hội thi đến tất cả các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các  tổ chức đơn vị và doanh nghiệp trong toàn tỉnh.

4- Tổ chức thực hiện.

4.1. Các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn và giúp đỡ khối, ngành mình có giải pháp dự thi; đồng thời phối hợp với các cấp, ngành phát động, tập huấn, phát hiện và giúp đỡ các tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi.

- Liên hiệp hội chủ trì tổ chức và chịu trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn trong các Hội khoa học kỹ thuật chuyên ngành, các Hội thành viên, Trung tâm trực thuộc và đơn vị liên kết và các đơn vị khoa học trong tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, ban hành các văn bản về Hội thi. Phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự thi, thu hồ sơ dự thi, tổ chức thành lập các Hội đồng chấm thi, xếp giải...

- Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì và chịu trách nhiệm tuyên truyền, phát động, hướng dẫn khối công chức, công nhân viên chức trong các tổ chức, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế có giải pháp, ý tưởng sáng tạo tham gia Hội thi.

- Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì và chịu trách nhiệm tuyên truyền, phát động, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên các huyện, thị xã, thành phố, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong toàn tỉnh.

- Sở Khoa học & Công nghệ chủ trì tổ chức và chịu trách nhiệm  hướng dẫn các đơn vị khoa học kỹ thuật, các tổ chức, đơn vị chuyên ngành trong tỉnh. Phụ trách tập huấn, giải đáp thắc mắc cho các tác giả, nhóm tác giả về hồ sơ dự thi, bảo hộ sở hữu trí tuệ  (theo Điều 12 thể lệ Hội thi); Kiểm tra, hướng dẫn tác giả hoàn thiện, nộp hồ sơ dự thi về Ban tổ chức.

- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì và chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, chuyên mục tuyên truyền về Hội thi STKT, giới thiệu tác giả và nội dung các giải pháp tiêu biểu trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hoá.

- Sở Y tế phụ trách tuyên truyền, hướng dẫn các Hội khoa học kỹ thuật chuyên ngành và các  trường cao đẳng, trung cấp  y, dược  trong tỉnh, các Bệnh viện, trạm xá, phòng khám trong tỉnh, các công ty sản xuất thuốc vật tư y tế...

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách tuyên truyền, hướng dẫn về Hội thi cho các đơn vị thuộc ngành nông, lâm, ngư nghiệp và tài nguyên môi trường  toàn tỉnh.

- Sở Giáo dục và Đào tạo phụ trách tuyên truyền, hướng dẫn về Hội thi trong toàn ngành tham gia Hội thi.

4.2. Ban tổ chức có trách nhiệm:

- Chỉ đạo công tác phát động Hội thi ở các đơn vị, ngành, huyện, thị xã, thành phố.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, phát hiện hỗ trợ các tác giả, nhóm tác giả có hoàn cảnh khó khăn đề xuất, hỗ trợ  để tác giả hoàn thiện giải pháp dự thi.

4.3. Ban thư ký có trách nhiệm.

- Chuẩn bị, xây dựng chương trình cụ thể giúp Ban tổ chức chỉ đạo Hội thi.

- Tìm chuyên gia giúp đỡ tác giả xác lập hồ sơ và hoàn thiện giải pháp khi tác giả có yêu cầu.

- Tổ chức tuyền truyền giới thiệu về Thể lệ, Kế hoạch Hội thi trên các phương tiện thông tin đại chúng để động viên kịp thời tác giả tham gia dự thi.

4.4. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin, báo cáo.

a/ Thời gian.

- Từ Quý II đến Quí IV/ 2014 Ban tổ chức chủ động xây dựng kế hoạch phát động, tuyên truyền, phổ biến Thể lệ hội thi STKT Thanh Hoá và Thể lệ hội thi STKT toàn quốc lần thứ 13 gửi tới các đơn vị trong tỉnh; Các đơn vị phát hiện các tác giả có giải pháp sáng tạo, ý tưởng sáng tạo hướng dẫn tác giả đăng ký tham gia Hội thi.

- Từ tháng 1/2015 đến tháng 7/2015 Ban thư ký tiến hành hướng dẫn, tập huấn cho các tác giả, nhóm tác giả viết và hoàn thiện hồ sơ đồng thời tiếp nhận hồ sơ tham gia Hội thi  gửi về Thường trực Ban tổ chức hội thi.

- Tháng 8/2015 thành lập Hội đồng sơ tuyển hồ sơ tham gia Hội thi, Hội đồng giám khảo chấm các giải pháp dự thi. Hoàn thành công tác chấm thi cấp tỉnh vào 15/9/2015.

- Từ 25-9/2015 Căn cứ vào kết quả chấm điểm của các Hội đồng, Ban tổ chức thành lập Hội đồng xét giải cấp tỉnh, công bố các giải pháp đoạt giải cấp tỉnh, lựa chọn các giải pháp xuất sắc tham dự hội thi STKT toàn quốc.

- Tiến hành tổng kết Hội thi STKT Thanh Hoá vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2015 và  phát động Hội thi  năm 2016-2017.

b/ Thông tin, báo cáo.

- Các cơ quan phối hợp tham gia Ban tổ chức chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch phát động, chỉ đạo Hội thi theo phân công, hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban tổ chức Hội thi  vào ngày 15-20 tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo tại hội nghị giao ban.

- Thực hiện chế độ hội nghị, giao ban, báo cáo định kỳ mỗi quí 1 lần trước ngày 30 tháng cuối quí; Hội nghị sơ kết đợt I vào tháng 12-2014, sơ kết đợt II vào tháng 7-2015.

- Gửi hồ sơ tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc từ 30/9/2015.

 

Nơi nhận:                                                                                      TM. BAN TH­­­ƯỜNG VỤ

- UBND tỉnh; (để báo cáo)                                                      CHỦ TỊCH -TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

- B.Tuyên giáo, Dân vận TU;

- Ban Thường vụ LHH;

- Các sở,ban, ngành cấp tỉnh;

- Các huyện, thị xã, TP, các doanh nghiệp;         

- Các thành viên BTC,BTK hội thi;

- Lưu VPLHH.                                                                                   TS. Lê Đình Sơn