Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Hội thảo: “Sáng tạo KHCN Việt Nam với sự nghiệp CNH, HĐH và xây dựng nông thôn mới”

Ngày 27/9/2012, tại Thái Bình, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội thảo “Sáng tạo KHCN Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới”.

Thể lệ Giải thưởng sáng tạo KH-CN Việt Nam

THỂ LỆ
GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VIỆT NAM NĂM 2012
(Giải thưởng Khoa học - Công nghệ VIFOTEC)

Thể lệ giải thưởng sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam năm 2011

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số: 1162/VPCP/KG/VX ngày 1/4/1998 về việc tổ chức Giải thưởng Khoa học Công nghệ VIFOTEC hàng năm nay là Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam.