Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Kế hoạch triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2018 tại Thanh Hóa

Kế hoạch triển khai Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2018 tại Thanh Hóa


Căn cứ vào công văn số 366/LHHVN ngày 05/6/2018 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên Hiệp hội Việt Nam về việc tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá giao Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá (Liên hiệp hội) chủ trì nhiệm vụ  phối hợp với các sở, ngành triển khai tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam hàng năm.

Liên hiệp hội ban hành kế hoạch tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018 (sau đây viết tắt là Giải thưởng) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nh­ư sau:

I. Công tác tổ chức.

a) Cơ quan chủ trì: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá và các đơn vị có liên quan.

c) Thành lập Ban tổ chức, Ban Thư ký Giải thưởng.

- Ban tổ chức, Ban thư ký Giải thưởng bao gồm: Cơ quan Liên hiệp hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá.

- Thời gian thực hiện:  Năm 2018.

II. Công tác tuyên truyền, vận động tham gia Giải thưởng.

1- Tổ chức tuyên truyền Thể lệ Giải thưởng đến các tổ chức, đơn vị và tác giả trên toàn tỉnh. Đưa thông tin và phản ánh kịp thời các công trình đã đoạt giải các năm trước trên các phương tiện thông tin đại chúng, làm cho đông đảo cán bộ khoa học và các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh hiểu rõ nội dung, mục đích và ý nghĩa của Giải  thưởng, nhằm khuyến khích chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm có công trình sáng tạo đã được Hội đồng khoa học cấp tỉnh và tương đương nghiệm thu tham gia Giải thưởng.

2- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện:

+ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Thanh Hoá; Các ấn phẩm Liên hiệp hội Thanh Hoá; Các ấn phẩm Thông tin Khoa học và Công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ; Các phương tiện truyền thông của Liên đoàn Lao động tỉnh.

+ Thể lệ Giải thưởng, tờ rơi tóm tắt phục vụ tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và tác giả tham gia Giải thưởng.

Thời gian: từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2018

III. Công tác phối hợp thực hiện.

1. Từ tháng 4 đến tháng 5/2018, cơ quan chủ trì có văn bản gửi đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ, Tổng Cty và Tập đoàn kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có các công trình đã được Hội đồng khoa học cấp Nhà nước, cấp tỉnh và tương đương nghiệm thu từ tháng 05 năm 2013 đến hết tháng 5 năm 2018 thực hiện như sau:

- Từ tháng 05 năm 2013 đến tháng 5/2015 những công trình đã được Hội đồng khoa học nghiệm thu xếp loại khá trở lên;

- Từ tháng 6/2015 đến tháng 5/2018 những công trình đã được Hội đồng khoa học  nghiệm thu xếp loại đạt trở lên; công trình đã và đang được ứng dụng vào sản xuất, đời sống, có hiệu quả cao; các đơn vị tiến hành lựa chọn gửi về Ban tổ chức Giải thưởng.

2.  Ban thư ký Giải thưởng tổng hợp các công trình từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ, Tổng Cty và Tập đoàn kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gửi tham gia; báo cáo Ban tổ chức Giải thưởng.

3. Ban tổ chức Giải thưởng tiến hành xét chọn những công trình đã và đang được áp dụng trên địa bàn tỉnh, công trình có tính mới, tính sáng tạo và mang lại hiệu quả trong sản xuất và đời sống, có giá trị kinh tế, khoa học kỹ thuật, hiệu quả xã hội cao theo Thể lệ Giải thưởng.

4. Tiến hành hỗ trợ tác giả có công trình được lựa chọn viết thuyết minh, lập hồ sơ tham gia Giải thưởng. Thời gian thực hiện từ tháng 6 đến tháng 9/2018;

Thành lập Hội đồng là các chuyên gia chuyên ngành thuộc 6 lĩnh vực trên để đánh giá các công trình tham gia Giải thưởng, tháng 9/2018.

5. Tổ chức, bố trí chuyên gia hỗ trợ các tác giả hoàn thiện lại hồ sơ tham gia dự Giải thưởng toàn quốc;  hồ sơ và sản phẩm mẫu gửi về Ban tổ chức Giải thưởng tỉnh theo quy định. Thời gian: Từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 10 tháng 10/2018.

IV. Thu nộp hồ sơ Giải thưởng.

1- Thời gian nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng từ khi phát động đến hết ngày 10/10/2018.

2- Nộp hồ sơ về Ban tổ chức Giải thưởng toàn quốc vào ngày 15/10/2018.

3- Ban tổ chức Giải thưởng toàn quốc chấm và công bố kết quả vào tháng 12/2018.

4- Ban tổ chức toàn quốc tổ chức tổng kết, trao giải vào tháng 4/2019.

V. Kinh phí và khen thưởng.

1- Kinh phí từ nguồn UBND tỉnh hỗ trợ hằng năm qua Liên hiệp hội để chi các hoạt động của Giải thưởng; công tác phát động, triển khai, tổ chức, tuyên truyền, tuyển chọn, tham gia Giải thưởng toàn quốc, tổng kết báo cáo UBND tỉnh theo qui định.

2- Ngoài khen thưởng của Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam theo Thể lệ, Liên hiệp hội sẽ có công văn trình tặng Bằng khen và tiền với giá trị bằng 50% giải thưởng toàn quốc cho tác giả, đồng tác giả (nếu có).

- Công trình đạt Giải thưởng toàn quốc còn là căn cứ để các ngành, đơn vị tôn vinh và khen thưởng.

Thời gian: Từ tháng 11/2018 đến tháng 04/2019.

VI. Tổ chức thực hiện.

- Giao Ban thư ký thường xuyên theo dõi, đánh giá, báo cáo tiến độ thực hiện với Ban tổ chức và tham mưu tổ chức thực hiện chế độ giao ban định kỳ nhằm thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này, góp phần tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa đạt hiệu quả cao.

- Ban tổ chức, Ban thư ký Giải thưởng căn cứ Kế hoạch để triển khai thực hiện; Đồng thời tổ chức đánh giá kết quả công tác thực hiện Giải thưởng định kỳ, báo cáo các cấp theo qui định.

- Văn phòng Liên hiệp hội có trách nhiệm tạo các điều kiện cơ sở, vật chất theo qui  định cho các tổ chức, cá nhân liên quan, triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018.

Nơi nhận:                                                                              TM. BAN TH­­­ƯỜNG VỤ

- Thường trực UBND tỉnh;                                                                 CHỦ TỊCH

- LHH Việt Nam, Quỹ Vifotec;      (báo cáo)

- Ban TC, BTK;

- Sở KH&CN, LĐLĐ,T, trực LHH;                                                       (đã ký)

- Các tổ chức, cá nhân liên quan;     

- Lưu VT,VP.                                                                                                                                                                                                                  Lê Đình Sơn