Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Mẫu đơn đăng ký Giải thưởng Sáng tạo KH - CN Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

ĐƠN XIN THAM GIA GIẢI THƯỞNG
SÁNG TẠO KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VIỆT NAM NĂM 201...
(GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VIFOTEC)


Kính gửi: BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VIỆT NAM NĂM 201...

A. Tôi là: .........................................................................................................
Học hàm: .................................... Học vị: ..........................................
Quốc tịch:................................... Giới tính: Nam, Nữ.
Năm sinh: .......................... Dân tộc: .............................................

Tên cơ quan, đơn vị có công trình:
.......................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................
Điện thoại: ........................................ Fax:........................................
Di động: ...........................................................................................
E-mail:..............................................................................................

là đại diện cho các tác giả của công trình:

......................................................... .......................................

......................................................... ............................................

......................................................... ............................................

......................................................... ............................................

Thuộc lĩnh vực :

1. Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống [ ]
2. Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông [ ]
3. Công nghệ vật liệu [ ]
4. Cơ khí và tự động hóa [ ]
5. Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên [ ]
6. Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới [ ]

Đã được Hội đồng khoa học cấp nhà nước [ ]; Bộ [ ]; Ngành [ ]; Tỉnh [ ]; Thành phố [ ] xét duyệt ngày .... tháng .... năm ........ Mức độ: Xuất sắc [ ]; Khá [ ].

Khu vực ứng dụng công trình:

......................................................................................................

B. 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm có:

1. Đơn xin tham gia Giải thưởng [ ]
2. Danh sách đồng tác giả [ ]
3. Bản tóm tắt công trình [ ]
4. Bản toàn văn công trình [ ]
5. Biên bản Hội đồng khoa học cấp tỉnh, thành phố, bộ (nếu là bản photocopy thì phải có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc công chứng nhà nước) [ ]
6. Các tài liệu khác (nếu có) [ ]

C. Danh sách các đồng tác giả (bao gồm cả người đứng đơn):

Chúng tôi/Tôi có tên dưới đây là đồng tác giả của công trình tham dự Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam năm 2009 cùng thỏa thuận về phần đóng góp của từng người, quyền lợi có liên quan được tính theo phần trăm đóng góp, bao gồm:

tacgia

Chúng tôi/tôi xin được tham dự Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam dành cho các công trình khoa học công nghệ ưu tiên năm 2009. Tôi xin cam đoan công trình nói trên là của chúng tôi/tôi, do chúng tôi/tôi nghiên cứu, sáng tạo ra và các tài liệu gửi kèm là hoàn toàn phù hợp với bản gốc mà chúng tôi/tôi đang giữ. Chúng tôi/tôi cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai, nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

............, ngày .... tháng ..... năm ......CHÚ Ý:

(*) Không ghi tập thể.
(**) Ghi rõ đơn vị công tác của từng tác giả nếu không cùng một nơi.
(***) Cương vị trong công trình: Chủ nhiệm (phải có mức đóng góp >= 20%),
Đồng chủ nhiệm (phải có mức đóng góp >=20%) và Cộng sự
(Bản danh sách này có giá trị chỉ khi có đầy đủ chữ ký xác nhận của các thành viên)


Ghi chú:

1. Ngoài các giá trị của Giải thưởng:

1.1. Tác giả có mức đóng góp từ 20% trở lên mới được Ban Tổ chức Giải thưởng xét tặng Bằng khen;

1.2. Tác giả là Chủ nhiệm hoặc Đồng chủ nhiệm được xét tặng Bằng Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
1.3. Tác giả đoạt giải Ba trở lên là đoàn viên, thanh niên (tính đến ngày 31/12/201...) được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xét tặng Huy hiệu Tuổi trẻ Sáng tạo.