Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885 • Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam


 • Cuộc thi sáng tạo TTN nhi đồng


 • Hội thi sáng tạo kỹ thuật

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -------------------------------------

  PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
  HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THANH HOÁ LẦN THỨ 5
  (2010 - 2011)

  Kính gửi: Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá

   

  A – Tôi là: _________________________________________
  Trình độ văn hóa:____________________________________
  Quốc tịch:__________________________  Giới tính: Nam, Nữ.

  Ngày, tháng, năm sinh: _________________Dân tộc:_______

  Địa chỉ liên hệ:______________________________________

   

  Điện thoại:_________________________________________

  Là tác giả hoặc đại diện cho các đồng tác giả của giải pháp dự thi:

   

  B – Hồ sơ gồm có (đánh dấu x vào mục nếu có tài liệu)

  1. Phiếu đăng ký dự thi  □

  4. Mô hình, hiện vật, sản phẩm mẫu □

  2. Bản mô tả giải pháp đã biết và
  giải pháp dự thi □

  5. Các tài liệu tham khảo khác □

  3. Toàn văn giải pháp dự thi □

  6.Lĩnh vực dự thi


  C – Danh sách các đồng tác giả (nếu có)
  Chúng tôi có tên dưới đây là đồng tác giả các giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá  lần thứ 5 (2010 - 2011) cùng thỏa thuận về phần đóng góp của từng người, ký tên cam kết mọi quyền lợi có liên quan được tính theo phần trăm đóng góp, bao gồm:

  STT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Địa chỉ liên hệ

  % đóng góp

  Chức vụ

  Ký tên


   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng số:

  100%

   

   

   


  Tôi (chúng tôi) xin được tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá lần thứ 5 (2010– 2011). Tôi (chúng tôi) xin cam đoan giải pháp nói trên là do tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra.

  XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
  (hoặc chính quyền địa phương)

  Thanh Hoá, ngày      tháng     năm 201..
  TÁC GIẢ
  (hoặc đại diện tác giả)