Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và đối ngoại hợp tác quốc tế

“Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và đối ngoại hợp tác quốc tế” là mục tiêu quan trọng nhất được đưa ra trong Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2008-2013 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá, diễn ra trong 2 ngày 15-16/6.

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế

"Tăng cường hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế" là mục tiêu quan trọng được đưa ra trong Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2008 - 2013 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá.