Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế

"Tăng cường hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế" là mục tiêu quan trọng được đưa ra trong Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2008 - 2013 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá.

Để thực hiện mục tiêu lớn này, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá cùng các hội thành viên đã, đang thực hiện hàng chục đề tài, dự án khoa học trong nước và quốc tế. Hầu hết các đề tài, dự án được đánh giá là bám sát nhu cầu khoa học, công nghệ của cơ sở cũng như những nhu cầu bức thiết của xã hội, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, nông nghiệp, nông thôn, nâng cao năng lực cộng đồng và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đặc biệt ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.

Trong những năm gần đây, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá đã, đang và tiếp tục được các tổ chức quốc tế như Tổ chức phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức phi chính phủ quốc tế tại Việt Nam (CARE), Quỹ môi trường toàn cầu (GEF), Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, ... hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án cũng như xây dựng các mô hình phát triển bảo tồn rừng quế; rừng luồng bản địa, khôi phục và phát triển nghề nuôi thả cánh kiến đỏ; quản lý lưu vực đầu nguồn có sự tham gia của cộng đồng; giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm; Đánh giá tác động của việc giao đất giao rừng đối với đời sống đồng bào các dân tộc; xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp giảm thiểu tổn thương và tăng cường khả năng thích ứng với hạn hán và thiếu nước dựa vào cộng đồng,....

Các chương trình, dự án do Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá và các hội thành viên thực hiện đều mang lại hiệu quả, được cộng đồng ghi nhận, được chính quyền các cấp địa phương và tổ chức tài trợ đánh giá cao, hiệu quả của dự án đều mang tính xã hội sâu sắc trong việc năng cao nhận thức người dân, xoá đói giảm nghèo, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo các mục tiêu, tiêu chí của dự án, có khả năng nhân rộng và duy trì, phát triển bền vững kết quả dự án đạt được, tiêu biểu như:

- Dự án: "Bảo tồn, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên rừng luồng bản địa Thanh Hoá" thực hiện từ tháng 6-2005 đến tháng 6-2008, do tổ chức GEF SGP tài trợ. Đây là dự án pha 2 (Dự án nhân rộng) của dự án "Xây dựng mô hình sử dụng bền vững rừng luồng bản địa ở xã Nguyệt ấn, huyện Ngọc Lặc Thanh Hoá".

- “Khôi phục và phát triển nghề nuôi thả cánh kiến đỏ cho đồng bào dân tộc huyện Mường Lát” do tổ chức GEF SGP tài trợ, thực hiện từ 2007 – 2009 và sẽ tiếp tục thực hiện pha 2 từ 2010 – 2012.

- Dự án “Quản lý lưu vực đầu nguồn có sự tham gia của cộng đồng”, thực hiện tại huyện Bá Thước do tổ chức Care quốc tế tài trợ thực hiện từ năm 2007 – 2009 và đang tiếp tục thực hiện pha 2 từ 2010 - 2012....

Có thể nói hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Liên hiệp hội trong những năm qua có bư­ớc tiến quan trọng cả về l­ượng và chất. Nâng cao một bư­ớc năng lực các hội thành viên và Liên hiệp hội. Đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Nâng cao vai trò và uy tín của Liên hiệp hội.

Tuy nhiên, trong hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế các tổ chức hội thành viên cũng như Liên hiệp hội vẫn còn một số yếu điểm như sau:

- Phư­ơng pháp tiếp cận đối tác và xây dựng ý t­ưởng, dự án của các hội còn yếu; Hoạt động công nghệ thông tin, truyền thông cả nhân lực và thiết bị còn kém, thiếu nhân lực có trình độ ngoại ngữ;

-  Điều kiện hoạt động của các cơ quan Hội còn khó khăn về: trụ sở, kinh phí;

- Một số ít Ban chấp hành hội thành viên hoạt động yếu, không quan tâm tổ chức hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, càng không quan tâm đến hoạt động phát triển hội và tạo lợi ích cho hội viên;

- Chưa thu hút nhiều hội viên, nhất là trí thức trẻ tham gia...

Để thúc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong Đại hội IV, nhiệm kỳ 2008 –2013 của Liên hiệp hội Thanh Hoá và thực hiện nghị quyết "Trí thức Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế”. Trong thời gian tới, Liên hiệp hội cần xây dựng phư­ơng án hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế thời kỳ 2010 - 2020 cho Liên hiệp hội và các Hội thành viên. Trong đó quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường công nghệ thông tin, cơ sở vật chất hoạt động; Nâng cao năng lực tiếp cận với các đối tác ngoài nư­ớc, các tổ chức Phi chính phủ, tìm hiểu những lĩnh vưc ưu tiên của tổ chức đó trong các chương trình tài trợ; Nâng cao trình độ giao tiếp đối tác; Nâng cao trình độ xây dựng ý t­ưởng và đề xuất các dự án tài trợ, hợp tác, nhằm vào các lĩnh vực chủ yếu: Hoạt động KH- CN, phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo, bảo vệ tài nguyên môi trường, biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực hội viên và tổ chức hội, vận động chính sách v..v..

Phạm Thị Huyền