Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Vai trò của hoạt động khoa học công nghệ trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Trường đại học Hồng Đức

1. Vai trò của nghiên cứu khoa học (NCKH) trong giáo dục đại học

1.1. Vai trò của NCKH trong trường đại học

Qua thực tế, chúng ta  nhận thức được rằng, NCKH có vai trò đặc biệt quan trọng trong giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Trong công tác đào tạo đại học ở nước ta hiện nay, NCKH được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội. NCKH có tầm quan trọng đặc biệt trong giáo dục đại học vì không những góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo ra những tri thức mới, sản phẩm mới phục vụ cho sự phát triển của nhân loại. Với tầm quan trọng như vậy, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành TW khóa VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu: "Các trường đại học phải là các trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ, chuyển giao và ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống"

Ngày Khoa học và Công nghệ: không chỉ là sự tôn vinh

Trong thời đại ngày nay, khoa học và công nghệ (KH&CN) được coi là một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững. Chính vì thế, các quốc gia trên thế giới luôn coi trọng và thực hiện nhiều giải pháp để phát triển KH&CN, trong đó có việc tổ chức Ngày Khoa học. Ngày Khoa học không chỉ là dịp để tôn vinh, động viên, khuyến khích giới khoa học nước nhà mà còn là dịp để giới khoa học tự giới thiệu với công chúng về các hoạt động và kết quả nghiên cứu của mình.

Ý nghĩa lịch sử của ngày 18 tháng 5 – Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày 18 tháng 5 là ngày có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng không chỉ với giới trí thức khoa học công nghệ Việt Nam mà còn đối với cơ quan Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Nhân tài

Nhân tài (talent), nói chung, là những người vừa có lý tưởng cao đẹp. vừa có trí tuệ phát triển và giàu tính sáng tạo, có thể đóng góp xuất sắc vào kho tàng trí tuệ của đất nước, của nhân loại. Nhân tài là người có kiến thức sâu sắc, đề xuất nhiều ý tưởng, giải pháp mới, biết tổ chức các nguồn lực để tạo ra nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, địa phương, đất nước. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người tài phải bao gồm cả đức và tài, trong đó đức là gốc.

Đôi điều suy nghĩ về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở nước ta theo định hướng của Đảng

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trên quan điểm: “Mở rộng dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển”, đã được nêu ra và bổ sung trong Cương lĩnh của Đảng.