Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Đôi điều suy nghĩ về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở nước ta theo định hướng của Đảng

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trên quan điểm: “Mở rộng dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển”, đã được nêu ra và bổ sung trong Cương lĩnh của Đảng.

Kỳ vọng của đội ngũ trí thức trong thực hiện nghị quyết trung ương 4

Ngày 16/01/2012, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kí nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khoá XI về “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay ” cho toàn Đảng, toàn dân quán triệt để triển khai thực hiện.

Tăng trưởng GDP không phải là tất cả

Chúng ta đang phấn đấu thực thiện mục tiêu tổng quát mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra : “Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững; tạo sự chuyển biến căn bản về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phấn đấu đến năm 2015, Thanh Hóa thuộc nhóm tỉnh trung bình của cả nước, đến năm 2020 Thanh Hoá cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp có cơ cấu kinh tế hợp lý, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được phát triển đồng bộ, hiện đại; đồng thời là một trong những trung tâm kinh tế, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục - thể thao, khoa học - kỹ thuật của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước, an ninh chính trị ổn định, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.”

Góp sức cùng quê hương Vươn lên giành những thành tựu quan trọng

Năm 2011 đi qua, đánh dấu một năm đầy cố gắng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa vươn lên hoàn thành về cơ bản những mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh mà nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Bàn về đổi mới “ Đặc san khoa học Thanh Hoá”.

Hai năm vừa qua (2010 và 2011) Đặc san Khoa học Thanh Hoá đã có nhiều đổi mới rất đáng trân trọng. Cụ thể là :